วัดไทยพุทธคยา935
 
เฟซบุ๊ควัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เยี่ยมผู้ประสมภัยแผ่นดินไหว
ที่ประเทศเนปาลได้มอบถุงยังชีพ
แก่ผู้ประสบภัย และประทานโอวาท
ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ บูรณะอาคาร
ที่จะสร้างขึ้นใหม่นครกรุงกาฐมาณฑุ
วันที่๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
พระเทพโพธิวิเทศ(พระราชรัตนรังษี)
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย
หัวหน้าพระธรรมทูตสาย
ประเทศอินเดีย-เนปาล
ธรรมะจากพระเทพโพธิวิเทศ
พระไตรปิฎกพูด
งานสร้างพระธรรมทูต มจร.
ปฎิทินงานเผยแผ่ ปี 2557
วีดีโอออนยูทูบ

 

 

 


 

 

 

 

 28 กรกำาคม วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
เสาเสมาธรรมจักร 
แด่พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
(ท่านคมสรณ์) เจ้าอาวาส
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา สาขาต่างประเทศ
เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จบำเพ็ญพระกุศลทรงสักการะ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่
ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตำบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
วันที่๑๗ มิถุนายน๒๕๕๘ เวลา๑๗.๕๐น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอินเดีย
การศึกษาในระหว่างพรรษา
การศึกษาพระปริยัติธรรมนวกภูมิ
พระบวชใหม((รายชื่อ)
เรียนภาษาอังกฤษสนทนา(รายชื่อ)
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน(รายชื่อ)
เรียนภาษาฮินดี(รายชือ)
งานก่อสร้างอาคารวัดไทยพุทธคยา


 

 

 

 

 

"...นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ..."
"...ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง....."
อยู่เมืองไทย ก็เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้ "กดไลค์"และฝากชื่อมาที่เราstar
ภาพอัพเดท ประชาสัมพันธ์ รับสมัครจิตอาสา ร่วมทำงานในถิ่นพุทธภูมิ
ภาพงานวันบูรพาจารย์ ๑๖-๑๗-๑๘ สค.๒๕๕๗
ภาพอัพเดทความเคลื่อนไหวก่อสร้างอาคาร อาคารวีระภุชงค์,อาคารกิตติขจร,อาคารพุทธชยันตี และอาคารสมเด็จพุทธมังคลาจารย์
King 10 Thailand

  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพอัพเดทพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย- เนปาล เป็นประธานพิธีปิดการสวดสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์มหาเจดีย์พุทธคยา ครั้งที่๑๒ โดยมีพระสงฆ์และแม่ชีอุบาสก อุบาสิกา ๖๘๐ กว่ารูป/คน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ภาพอัพเดทพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย- เนปาล เป็นประธานพิธีเปิดสวนสาธารณะ พุทธเมตตาธรรม โพธิวงศ์ เป็นสวนสาธารณะอยู่ด้านหน้าสนามบินพุทธคยา
มีนายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชฑูตไทย พร้อมด้วยหัวหน้าผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่สนามบิน
มีพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์นานาชาติ ประชาชาวไทย ชาวอินเดียร่วมยินดีวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๐.๓๙ น

ภาพอัพเดทโครงการบวชแม่ชี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
เป็นประธานในพิธีบวชแม่ชีที่ เสถียธรรมสถาน โดยมี แม่ชีศัสนีย์ เสถียรสุต ได้น้อมถวายเครื่องสักการะ
นำผู้ปฏิบัติเข้าขอรับการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศ
ภาพอัพเดทพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติในแดนพุทธภูมิ
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะนายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชฑูตไทย ร่วมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ภาพอัพเดทพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในพระบรมโกศ
วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ศาลาสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย
ภาพอัพเดทพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมฑูต สายอินเดีย - เนปาลพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ บวชชี และบวชพรหมโพธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา
วันศุกร์ ที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ภาพอัพเดท(ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา- อินเดีย
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนาม ที่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ)

ภาพอัพเดทในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ให้พระครูวินัยธร ณรงค์ อุตฺตมวํโส (เสนทรนารถ)
เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย
ได้รับพระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก (ทพจล.ชอ) ในราชทินนามที่พระครูอุดมโพธิวิเทศ
ภาพอัพเดทพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาลแต่งตั้งให้
พระครูปลัดปิโยรส ปญฺญาวฑฺฒโณ
เลขานุการ วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
เป็นฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นธรรมในตำแหน่ง
"พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์"
เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ
ถวายปริญญาบัตร
ปลงผมนาคตามโครงการอุปสมบทหมู่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ
เข้าถวายเครื่องสักการะ พระครูศาสนกิจจาทรเจ้าอาวาสวัดลานแซะ เจ้าคณะตำบลพนมวังก์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีถวายปริญญาบัตร
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์
พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค
ตามโครงการอุปสมบทหมู่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมายุ.ครบ ๘๔ พรรษา ที่วัดลานแซะ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา
พระเดชพระคุณพระเทพโพธิเทศ
เดินทางถึง ได้เข้าสักการะ พระราชศิริธรรมเมธี
(สัมพันธ์ สุจิณฺโณ).ป.ธ.๙ อายุ๗๙
พรรษา ๕๘ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดคูหาสวรรค์และเข้าถวายเครื่องสักการะ พระครูศาสนกิจจาทรเจ้าอาวาสวัดลานแซะ
เจ้าคณะตำบลพนมวังก์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภาพอัพเดทขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ๓๕ วัดไปพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ที่ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา นำนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะเยี่ยมชมวัดมหาโพธิ์พุทธคยา สวดมนต์ไหว้พระ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กราบสักการะบูชาองค์พระพุทธเมตตาและเยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์บริเวณหน้าพระอุโบสถ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น อินเดีย
ภาพอัพเดทอ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นำนักศึกษา พบพระเดชพระคุณ
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต
สายประเทศอินเดีย -เนปาล เพื่อขอคำแนะนำวางแผนงาน
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาเดินทาง
ไปทำงานอาสาสมัครที่วัดไทยพุทธคยา
และชมบริเวณวัดสุวรรณภูมิฯ ที่กำลังมีการก่อสร้าง
จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา๑๗.๓๐ น
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)หัวหน้า
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ไทยร่วมในพิธีฌาปนกิจ
พระศพ‘พระมหาผ่อง’สังฆราชลาว
พระอาจารย์ใหญ่ดร.มหาผ่อง ปิยะทีโร (สะมาเลิก)
นครเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ละสังขารเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
สิริอายุ ๑๐๐ ปี ๖ เดือน ๘๑ พรรษา
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ตรวจงานความคืบหน้า ศาลาต้อนรับพระอาคันตุกะ และการถมดินเพื่อเตรียมบริเวณก่อสร้าง
มหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
โดยมีคุณเอนก จงเสถียรเลขานุการ
มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ถวายงาน

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภาพอัพเดทพระธรรมทูต สายอินเดียเนปาลและพสกนิกร
ชาวไทย ทำพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
วันเสาร์ ที่๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา๑๗.๓๐ น.
ภาพอัพเดทพระภิกษุไทยพร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทย
สวดสาธยายพระไตรปิฎกบาลีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๘ รูป
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาเจดีย์พุทธคยา
เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ภาพอัพเดทพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา คร.คมสรณ์ คุตตธฺมโม))โฆษกพระธรรมทูตสวดสาธยายพระไตรปิฎกบาลีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๘ รูป
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาเจดีย์พุทธคยา
เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช
ภาพอัพเดทพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงาน
กำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ และพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดียพร้อมพระเถระติดตาม เดินทางถึงพระมหาเจดีย์พุทธคยา มีพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร.วิเชียร วชิรวํโส
เลขานุการพระธรรมทูตไทย อินเดีย เนปาล ให้การต้อนรับที่เต็นท์สาธยายของประเทศไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ถวายพุ่มดอกไม้ เพื่อเชิญตั้งที่โต๊ะหมู่บูชา พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงาน
กำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำบูชาพระรัตนตรัย คณะกรรมการจัดงานกล่าวต้อนรับ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์จุดเทียนบูชาธรรมพระธรรมเจดีย์ พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวพระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล
นำสวดสาธยายพระไตรปิฎก เล่นที่๒๕ ขฺทฺทกนิกาย คุณโมวังโม ดิกซีย์ ประธานมูลนิธิประทีปพุทธธรรม ได้มาร่วมสาธยายในวันนี้ด้วย
จากนั้นพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ
ได้กล่าวให้โอวาทอนุโมทนาบุญและกล่าวเปิดการสาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๑วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙. ๐๐น.
ถวายผ้ามหากฐิน ปฐมกฐิน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พระพรหมสิทธิ(ธงชัย)ทำพิธีเจิมยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง
ถวายกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๙หล้ง จากครอบครัว คุณเอนก จงเสถียร และสหธรรมมิก
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
รับการถวายผ้ามหากฐิน จากคุูณวิชัย คุณเอมอร ศิริวัฒนประภา ประธานกลุม
บริษัท คิง เพาเวอร์ และพุทธศานิกชนได้ร่วมกัน
ถวาย บริวารกฐิน อนุโมทนาสาธุ โดยแช๋ซ้อง พร้อมเพรียงกัน ว่า สาธุ...อนุโมทนามิ
(เวลา ๑๕.๓๐ น.๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ )
ภาพอัพเดทพระพรหมสิทธิ(ธงชัย)เจ้าคณะภาค ๑๐
ทำพิธีเจิมยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง แล้วอัญเชิญขึ้นสวมพระเจดีย์
จากนั้นพระภิกษุสวดชยันโต
โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
หลังจากปฐมกฐิน แล้ว
(เวลา ๑๗.๑๙ น. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
)
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รับการถวายกุฏิทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๙หล้ง จากครอบครัว คุณเอนก จงเสถียร และสหธรรมมิก
คุณเฉลิมศรี คุณสุนทร จงเสถียร

(เวลา ๑๐.๐๙ น.๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ )
ภาพ-ปฐมกฐิน-กฐินแรกแห่งการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี-วันอาทิตย์ที่-๒๒-พฤศจิกายน-๒๕๕๘ (คลิ๊ก)
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
ปฎิสันถารธรรม กับแม่ชี ศันศนีย์ เสถียรสุต (เสถียรธรรมสถาน)ซึ่งได้นำ หลวงพ่อองค์ดำ(จำลอง)เพื่อมาให้พุทธศาสนิกชน
ที่จะมาร่วมงานปฐมกฐิน ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ได้นมัสการ และสักการะบูชา
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๓๐ น.

ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)หัวหน้า
พระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาส
วัดไทยพุทธคยารับการถวายเสาไม้หัวสิงห์
(จำลองแบบเสาหินพระเจ้าอโศก)
ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประเทศไทย
(วันศกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๗.๐๐ น.)

ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รับการถวายผ้่าพระกฐิน จำนวน ๑๑๐ กอง
จากคุณฤาภาวดี เอี่ยมภ้กดี และคณะ ๔๐ ท่าน ร่วมปฐมกฐินที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๓๐ น.
อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน
พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทธ วีระยุทฺโธ)
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
ภาพอัพเดทวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทธ วีระยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทาน
ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้
คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

เวลา๑๖.๐๐ น. ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา พระสงฆ์ที่ได้อยู่จำพรรษากาล ร่วมลงสังฆกรรม
ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน ชมภาพคลิ๊ก
ภาพอัพเดทเ. พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ
(วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
พร้อมด้วยพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์
ตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้าการแกะสลักองค์
พระพุทธเมตตา หน้าตัก๗๖ นิ้ว และหน้าตัก ๕๔นิ้ว
โดยมีโยมป้าวิไล คทวานิช ดำเนินการจัดการ
และประสานงานกำลังอยู่ในขั้นตอนแกะสลัก
ตกแต่งเพื่อถวายส่งไปประดิษฐาน ณ
วัดไทยพุทธคยา วัดนิโครธราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ และวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ตามโครงการพระพุทธปฏิมากรรมนำสู่ศาสนา
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สาธารณรัฐอินเดีย
เป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนา ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90
ของประเทศจะนับถือศาสนาฮินดู และอิสลาม แต่พระบรมสารีริกธาตุก็นับเป็นศาสนวัตถุที่มี
ความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน ชาวอินเดีย อีกทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ของอินเดีย
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
เป็นประธานกล่าวสัมโมทนิยคาถา และมอบของ
ที่ระลึก ให้ประธานและคณะผู้อันเชิญผ้ากฐิน
พระราชทานที่นำมาทอดถวาย ณ.ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร
(Bhogal Buddha Vihar ) โดยมี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายนรชิต สิงหเสนี และภรรยา เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
กำหนดการพิธีพระราชทานกฐิน
วัดโภคัลพุทธวิหาร (Bhogal Buddha Vihar)

วันที่๘พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)เจ้าอาวาส
วัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
รับการถวายปัจจัยจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและภรรยา
และคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
ร่วมทำบุญทอดปฐมกฐิน แห่งการสร้างวัดฯ
ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ขออนุโมทนาในผล
แห่งการร่วมกันสร้างมหาอานิสงส์นี้...สาธุ
เมื่อ ๑๐.๐๐ น. วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาลรับการถวายเงินจาก
คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง
เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู
ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง
มอบเงินสร้างโรงทาน ที่วัดไทยกุสินาราเลิมราชย์
ขออนุโมทนาในผล แห่งการร่วมกัน
สร้างมหาอานิสงส์นี้...สาธุ
เมื่อ ๑๐.๐๐ น. วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภาพอัพเดทเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
และคณะสงฆ์วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันต
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ถวายภ้ตตาหารเช้าพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
ขออนุโมทนาในผล แห่งการถวาย.
ภัตตาหารนี้เทอญ...สาธุ
เมื่อ ๐๗.๓๐ น. วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล ดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจวัดหงฝ่าซื่อ เมืองเซิ่นเจิ้น
พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล ดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจวัดหงฝ่าซื่อ เมืองเซิ่นเจิ้น
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
ร่วมเป็นประธานนั่งปรก ทำพิธีพุทธเภิเษก งานเททองหล่อพระ
พระพุทธแสนล้าน และพิธีสืบชะตาหลวง ที่ ศูนย์เรียนรู้พัฒนา
ชีวิตบุญถาวร(สวนธรรมบุญถาวร)
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต
สายประเทศอินเดีย - เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ
เจริญพระพุทธมนต์ครบรอบ ๑๐๙ ปี
พระอาจารย์ใหญ่เปิ่นฮ่วน แห่งวัดหงฝ่าซื่อ
เมืองเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สนาม OCT เมืองเซินเจิ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.
ภาพอัพเดท พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการ
งานต่างประเทศวัดไทยพุทธคยา
นำคณะแพทย์พยาบาลจากกรมการแพทย์
เดินทางไปกราบสักการะบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์
ที่ได้ได้เดินทางมาประจำที่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า
ได้มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ
ประกอบด้วย แพทย์หญิงจามรี ณบางช้าง
นางชลิยา วามะลุน .นางอาภาเพ็ญ ทำนุ
น.ส. มณีรัตน์ นริษทิ์ภูวพงษ์
จึงขออนุโมทนาบุญกับคณะแพทย์ทุกท่าน
(เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.
)
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคีและกองเพล
ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี มีพระครูภัทรธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลตูม อ.ปักธงชัย พระครูสุวรรณธรรมประคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง นำคณะถวายผ้าป่าสามัคคี และได้ถวายกองเพล
หน้ากว้าง ๘๐ซ.ม ความยาว ๑๕๐ซ.มโดยมีคุณ อภิวิชญ์ นางศุภลักษณ์ อภิโชติศาสตร์ และครอบครับ ร้านดำรงสิน สังฆภัณฑ์
โคราชและนายสุเทพ นางพิลาลักษณ์ มาบำรุง พร้อมญาติธรรมทุกท่านได้ปลูกไม้ร่วมกัน จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอท่านทั้งหลายจงได้รับความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ.(เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
คณะสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สปร.) แม่ชีจิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธามีรองศาสตร์จารย์
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) ได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้คณะช่างผู้ควบคุม
สปร.ที่ได้มาบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพอัพเดท พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
นำคณะพระสงฆ์วัดไทยพุทธคยา และพระภิกษุที่อุปสมบทใหม่่
คณะสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สปร.) แม่ชีจิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธามีรองศาสตร์จารย์
ดร.อิสระ สุวรรณบลที่ปรึกษาสถาบันฯ (สปร.)
นำคณะผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญในฤดูกาลออกพรรษา
ในแดนพุทธภูมิได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า

๒๙ ตุลาคม๒๕๕๘
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) ได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้คณะช่างผู้ควบคุม
และนักเรียนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ที่ได้เดินทางมาเป็นทีมช่างอาสาในงานการก่อสร้าง
อาคารต่างๆที่วัดไทยพุทธคยาคณะทีมช่างได้เข้ากราบ
เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
หลวงพ่อเจ้าคุณได้อนุโมทนาบุญกับนักเรียน
และผู้ควบคุมที่ได้มีจิตอาสา
จึงขอให้ทุกคนจงสร้างแต่คุณงามความดี
และเป็นที่รักขอทุกๆคน เทอญ

๒๙ ตุลาคม๒๕๕๘
ภาพอัพเดทบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีรศ..ดร.อสระ สุวรรณบล
ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) นำคณะมาบรรพชาและอุปสมบท
โดยมีหลวงพ่อเจ้าพระเทพโพธิวิเทศ เป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระภิกษุสงฆ์อย่างสมบูรณ์ มีพระครูนิโครธบุญากร
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
และพระครูธีราปัญญานุกิจ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ให้กับสามเณรทั้ง๒๑รูป
๒๘ ตุลาคม๒๕๕๘
คณะเจ้าภาพกฐิน สงเคราะห์ มีคุณชาลี รัตนวชิรินทร์ นำคณะมาร่วมกันแห่ผ้ากฐิน
คณะเจ้าภาพกฐิน สงเคราะห์ มีคุณชาลี รัตนวชิรินทร์ นำคณะมาร่วมกันแห่ผ้ากฐิน
คณะเจ้าภาพกฐิน สงเคราะห์ มีคุณชาลี รัตนวชิรินทร์ นำคณะมาร่วมกันแห่ผ้ากฐิน
ภาพอัพเดทเช้าวันที่๒๘ ตุลาคม๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ คณะเจ้าภาพกฐิน สงเคราะห์ มีคุณชาลี รัตนวชิรินทร์ นำคณะมาร่วมกันแห่ผ้ากฐิน
สักการะองค์พระพุทธเมตตาที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมกันบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีพระสงฆ์นานาชาติ ๓๕ รูป
ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ให้แก่คณะเจ้าภาพ ก่อนที่จะเดินทางมาทอดให้วัดต่างๆ ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย๙๘๐
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี ปลงผม ให้นาคทั้ง๒๑ ท่าน ที่ลานโพธิลานธรรม๙๓๕
พระครูกาญจนสิริธน นำพระสงฆ์วัดไทยพุทธคยา ๒๐รูป
คณะสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี ปลงผม และประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมขลิปผม ให้นาคทั้ง๒๑ ท่าน ที่มีความศรัทธา เดินทางมาบรรพชาอุปสมบท ณ.แดนพุทธภูมินี้ พิธีปลงผมมีขึ้นที่ลานโพธิลานธรรม๙๓๕
เวลา๑๗.๐๐น.(๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ภาพอัพเดท๐๖.๐๐น เช้าวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ตรงกับวันพระ ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะแม (วันออกพรรษา)
พระครูกาญจนสิริธน นำพระสงฆ์
วัดไทยพุทธคยา ๒๐รูป
พร้อมคณะสงฆ์วัดต่างๆจำนวน ๘๐รูป รับบิณฑบาตรที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา
ในโอกาสวันออกพรรษา
ภาพอัพเดทขอประกาศอนุโมทนาบุญ
รองศาสตร์จารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล-
คุณจุฑาทิพย์ สุวรรณบล
ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สปร.)พร้อมด้วย คณะฯ
และมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ได้ถวายอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้า-เพล ตลอดพรรษากาล
จำนวนเงิน ๒๕๖,๑๐๐ บาท
พิธีมอบเกียรติบัตร/ปิดโครงการ
บรรพชาเป็นสามเณร ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
รียมการจัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
ภาพอัพเดทพิธีมอบเกียรติบัตร/ปิดโครงการ
แตกหน่อโพธิ์ ปัญญา ปลูกต้นกล้า ลงสู่เรือน
"คิด ธรรม ทำ ดู"เยาวชน ได้เข้ารับเกียรติบัตร และรับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
พร้อมเดินทางกลับบ้านพุทธเมืองไทย กลับสู่เรือน
คือ ครอบครัวอันอบอุ่น( ๒๖ ตค ๒๕๕๘
)
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล
เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาให้นาคทั้ง๖นาค ที่ได้เดินทางมาบรรพชาเป็นสามเณร ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยมี
คุณพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย กรรมการผู้อำนาจบริษัทไทยทีวี จำกัด ได้นำลูกชายทั้งสามคน มา บรรพชา
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และอุปสมบท
(เวลา ๐๙.๐๐ น ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ภาพอัพเดทพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เป็นประธานร่วมกับคุณณรงค์ เอี่ยมเจริญยิ่ง
ประธานมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์และคณะ
เพื่อเตรียมการจัดงานสมโภชและนมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ
ปลูกกล้าธรรม
ณ.วัดไทยพุทธคยา อินเดียวลา๑๙.๐๐น.

ภาพอัพเดทวันพระขึ้น ๘ค่ำเดือน๑๑ ปีมะแม
คุณเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ และภริยา
นางนันทา เด่นชัยประดิษฐ์ พร้อมลูกทั้งสอง
มาทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์
วัดไทยพุทธคยา และพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตร
ที่ลานต้นโพธิ์935จึงขออนุโมทนาบุญนี้ด้วย ขอบุญกุศลจงส่งผลให้ได้รับความสุข
ความเจริญโดยทั้งกันเทอญ
ภาพอัพเดทเยาวชนจากโครงการ แตกหน่อโพธิปัญญา ปลูกต้นกล้าธรรมนำ สู่เรือน มาชมมหาวิทยาลัย
นาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก และได้รับฟังประวัติ เรื่องราวต่างๆ
ความเป็นมาครั้งที่ยังรุ่งเรือง น้องๆได้ร่วมสวดมนต์บูชาสักการะที่องค์
หลวงพ่อดำ ก่อนที่จะเข้าไปพักที่วัดไทยนาลันทา เช้าวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๘
ภาพอัพเดทโครงการ แตกหน่อโพธิปัญญา
ปลูกกล้าธรรมนำสู่เรือน
(คิดธรรมทำดู) น้องๆเยาวชนเดินทางมา
ถึงวัดไทยพุทธคยามาปลูกฝังกล้าแห่งความคิด ความเข้าใจในหลักธรรม
ลงไปสู้จิตใจของน้องๆที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้
(๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ภาพอัพเดทคุณสุจิตร สุวภาพ เลขานุการ
คนที่๑ สมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้นำคณะมาสร้างบุญสั่งสมบารมีช่วยกันจัดแยก
คัดและลงทะเบียน หนังสือ จัดให้เข้าระบบ ทำให้วัดไทยพุทธคยา (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ภาพอัพเดทคุณธวัชชัย วุฒิเมืองขวัญ
นำคณะอาจารย์และนักเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ และม.๕ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ มาถวายเครืองไทยธรรม และถวายปัจจัย
ร่วมบุญที่พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา
(๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ภาพอัพเดทผู้สอบฝ่านพระปริยติธรรมประจำปี๒๕๕๘
สนามสอบวัดไทยพุทธคยา อินเดีย
จำนวน92รูป/ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล และคณะกรรมการทุกรูปมีพระปิฎกเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รองเลขานุการ
แม่กองบาลีสนามหลวง ประธานคณะกรรมการ
(วันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ )

ภาพอัพเดทพระปิฎกเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง มอบวุฒิบัตรให้สามเณรที่สอบฝ่าน
การสอบพระปริยติธรรมประจำปี๒๕๕๘ สนามสอบวัดไทยพุทธคยา อินเดีย จำนวน40รูป
(วันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ )

 

ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดีย-เนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
มอบวุฒิบัตรให้ผู้สอบฝ่านพระปริยัติธรรม
ประจำปี ๒๕๕๘
(วันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ . )
ภาพอัพเดทถวายรายงานการจัดสอบ
พระปริยัติธรรม ตามพระบัญชา
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
ประธานอำนวยการสอบ พร้อมด้วย พระปิฎกเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก
เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ พร้อมคณะ

ภาพอัพเดทวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตรงกับ
พระแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ปีมะแม
คณะพระสงฆ์ไทยในแดนพุทธภูมิ
ร่วมประชุมทำสังฆกรรมฟังสวด
พระปาฏิโมกข์ ที่วัดไทยพุทธคยา
ตามพระวินัยบัญญัติให้ต้องสวดปาฏิโมกข์
ทุกกึ่งเดือน คือ ขึ้นและแรม ๑๔
หรือ ๑๕ ค่ำ หรือ ๑ ค่ำ แล้วแต่ปักขฺ์ถ้วน หรือปักข์ขาด
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต
สายประเทศอินเดีย- เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

ภาพอัพเดทพระครูนิโครธบุญญากร ดร.(ปรีชา กตปุญฺโญ)
นำคณะพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาและจิตอาสา
จากวัดต่างๆร่วมสวดมนต์ธัมม
จักกัปปวัตตนสูตรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ๑๘.๐๐ น. ถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ครบ ๙๐ปี พรรษา ๗๐ พร้อมแผ่เมตตา
ส่งบุญกลับไปให้ประชาชนชาวไทย
ทุกๆท่านให้ได้รับความสุขความเจริญ
รุ่งเรืองตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกๆท่านเทอญ
ภาพอัพเดทนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมผู้บริหาร เข้ากราบท่านเจ้าคุณ
พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย
-เนปาลเพื่อรายงานโครงการส่งทีมแพทย์ไทย
ไปอินเดียประจำปี เมื่อ ๙ ตค.๕๘ และชมโครงการสร้างวัดสุวรรณภูมิ
เพื่อวางแผนแนวทางตั้งศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญ
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต
อินเดีย -เนปาล ร่วมประชุม สรุปความพร้อม
คณะทำงานกับทีมออกแบบกรมศิลปากร
การดำเนิน สร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา โดยมี
คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง คุณเอนก จงเสถียร ฝ่ายอุปถัมภ์ คุณอาทิตย์ ลิ่มมั่น คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์
จากกรมศิลปากร สรุบแบบและมอบงาน
ให้วิศวกรด้านวิศวกรสร้างอาคาร เพื่อเริ่มก่อสร้าง
(๑๐ ตุลาคม ที่มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี)
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต
อินเดีย -เนปาล ปฎิสันถารธรรม กับชาวฮินดู ในงานส่งบุญของชาวฮินดู
เทศกาลบิฑาดาน ประชาชนจำนวนมาก
ต่างมุ่งหน้ามาสู้เมืองคยา เพื่อมาทำพิธีกรรม
ส่งบุญให้ผู้จากไปที่สามารถทำพิธีกรรม
อุทิศบุญแล้วผู้ล่วงลับ
จะสามารถได้รับบุญนั้นทันที่
บริเวณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
(๘ ตุลาคม ๒๔๔๘
)
ภาพอัพเดทพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา คร.คมสรณ์ คุตตธฺมโม) โฆษกพระธรรมทูต เจ้าอาวาสวัดไทย เชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
ตรวจดูแบบ กำหนดที่ปักหมุด เตรียมก่อสร้างวัด วัดไทยอโยธยา ตามนโยบายหัวหน้าพระธรรมทูต ในการนี้มีกิจกรรมทำงานร่วมกับ
คณะสงฆ์ ภาค ๑๐ จำนวน ๘ รูป...ที่เดินทางมาจากวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร โดยได้รับมอบหมาย
จากพระเทพโพธิวิเทศ(วีระยุทธ์ วีรยุทโธ ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
ให้ พระครูวินัยธรณรงค์ อุตฺตมวํโส นำคณะมาศึกษาดูงานพระศาสนา...๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
ภาพอัพเดทพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา คร.คมสรณ์ คุตตธฺมโม))โฆษกพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล บรรยายเรื่อง"พุทธวิถี พิธีกรรมนำศรัทธา" งานสัมมนาเตรียมความพร้อมพระธรรมทูต
พุทธภูมิ ณ วัดไทยพุทธคยา
รัฐพิหาร - อินเดีย

๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ภาพอัพเดทพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเป็นประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ
ผู้จัดงานและผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการ
เตรียมความพร้อมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ภาพอัพเดทพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา คร.คมสรณ์ คุตตธฺมโม))โฆษกพระธรรมทูต
สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล ร่วมการประชุมสัมมนา
สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่๙ แห่งสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ.วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ ร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พระคัมภีร์โบราณถูกค้นพบในถ้ำ บริเวณเมือกเขาบาบิยันห่างจากพระพุทธรูปหินบาบิยัน ซึ่งชนพื้นเมืองอัฟกานิสถาน แอบลักลอบนำออกจากถ้ำ ก่อนที่จะมี การระเบิดพระพุทธรูปหินบาบิยัน เก็บรักษาชิ้นที่สมบูรณ์ไว้ได้ ประมาณ ๕,๐๐๐ ชิ้น และ ชิ้นส่วนแตกหักเล็กๆ อีกประมาณ ๘,๐๐๐ ชิ้น สถาบันอนุรักษ์สเคอเยน แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้พระคัมภีร์ชุดแรก มาจากพ่อค้าของเก่าอังกฤษ
ซึ่งชนพื้นเมืองอัฟกานิสถาน แอบลักลอบนำออกจากถ้ำ ก่อนที่จะมีการระเบิดพระพุทธรูปหินบาบิยัน ที่ปรากฏบนเส้นทางสายไหม ซึ่งเดิมเรียกว่า แคว้นคันธาระปัจจุบันได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน
พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯเป็นผู้แทน มจร. มอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แด่มิสเตอร์ มาร์ติน สเคอเยน (Martin Schoyen)
ผู้อำนวยการและเจ้าของสถาบันอนุรักษ์สเคอเยน
(Conservation Institute of Schoyen)
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกสารโบราณ
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก(๒๐ กันยายน )
ท่านปรีชา แก่นสา กงสุลใหญ่
ณ.เมือง กัลกัตต้ามอบถวายปัจจัย๖๖๕,๐๐๐รูปี
พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดีย-เนปาล ให้วัดไทยในเขตการดูแลอาณา
สถานกงสุลใหญ่เมืองกัลกัตตา
จำนวน๕วัด ตามโครงการทุน
อุดหนุนบำรุงพระอารามวัดไทย
วันที่๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ค่ำวันนี้
ณ.พระมหาเจดีย์พุทธคยา พระสงฆ์ แม่ชี อุบาสก
อุบาสิกาได้ร่วมกันสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ได้นำชื่อของผู้ร่วมได้อธิษฐานจิตที่บ้านอย่างดี แล้วนำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมบูชาต้น
พระศรีมหาโพธิ์บุญกุศลในครั้งนี้จงกลับไป
สู่ทุกๆท่านเทอญ
วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
วัดไทยพุทธคยา ได้นำพระสงฆ์
ที่อยู่จำพรรษาจำนวน๑๘รูป
ออกรับบิณฑบาตโปรดชาวพุทธหมู่บ้าน
ที่อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยพุทธคยาระยะทาง ๔ กิโลเมตร และเดินรับบาตรโปรดชาวบ้าน

วันพระ แรม๑๔ ค่ำ เดือน๙
ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
ในระหว่างพรรษา การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไทยพุทธคยา
(ในความอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) การเรียนการสอนเข้มข้นขึ้นทุกขณะ หลักสูตร
พระปริยัติธรรม และหลักสูตรพุทธคยาศึกษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดี
พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาลร่วมงานเสวนาพุทธพลิกสุวรรณภูมิ
ที่โรงแรมโซพิเทล อังกอร์ โภคีธรา กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาโดยมีประมุขสงฆ์ ๕ ประเทศ แสดงสัมโมทนียกถา
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานใหญ่การบินไทย จำกัด(มหาชน)
คณะผู้บริหารพนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันนี้
พระสถาพร วราสโย
คุณผาสุก บุญประกอบ คุณศศิโรธร หมื่นแก้ว
เจ้าภาพถวายภัตตาหารตลอดพรรษากาล
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล
คณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ(สปร.)คุณพัชรา หวังว่องวิทย์ ประธาน
เครือนำทอง เอไอเอ
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยมัดราส เมืองเจนไน
(University of Madras) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ M. Venkatacselapathi
อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาให้การต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พร้อมคณะพระธรรมทูตไทย เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสานความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา
๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)เดินทางไปที่บ้านพักกงสุลใหญ่
ณ เมืองเจนไน มี นายสมศักดิ์ เตรียมแจ้งอรุณ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน พร้อมข้าราชการ
นักธุรกิจ ชุมชนชาวไทย ให้การต้อนรับ
ในโอกาสทujกงสุลใหญ่ฯ
คุณสมศักดิ์เตรียมแจ้งอรุณ
จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระเฉลิมชาติ
ชาติวโร ได้จัดโครงการธรรมะตรวจเยี่ยมสัญจร
ครั้งที่ ๑ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับ
การเผยแแผ่พระธรรมทูตให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน
อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงาม
ขององค์กรพระสงฆ์ไทย

(วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘)

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
บรรยายพิเศษ ณ.สถานที่พระพุทธองค์
ทรงลอยถาดทองคำแม่น้ำเนรัญชราให้กับ
คณะพระสังฆาธิการ จากคณะภาค๑๐จำนวน ๑๔ รูป
(วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘)
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นำคณะพระสงฆ์ไทย พระสงฆ์นานาชาติ
๒๓ วัดพร้อมแม่ชี อุบาสกอุบาสิกาเจริญจิตภาวนา
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาเจดีย์พุทธคยา ในโอกาสอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี พรรษา ๗๐ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ

( ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘)

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) มอบหมายให้ พระมหาสีน้ำ จฺนทวฺณโณ จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจวัตi
และพระอาสาอีก ๖รูป ออกเดินรับบิณฑบาตร วันพระเพื่อเป็นการโปรดญาติโยม
จากวัดไทยพุทธคยา ผ่านพระมหาเจดีย์พุทธคยา ข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปบ้านนางสุชาดา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไทยพุทธคยา
ภาคเช้า เวลา 8.30-10.00 น.
เรียนนักธรรมชั้นตรี/นวกภูมิ วิชาแนะแนวการศึกษา
สอนโดยพระครูวินัยธรณรงค์ อุตฺตมวํโส

ณ สถาบันโพธิคยาวิชาลัย
การเรียนการสอน "พุทธคยาศึกษา"
เปิดหลักสูตรวิชาวิปัสสนากรรมฐาน
(เฉพาะวันพระ) โดยมี...พระอาจารย์เรวัฒน์ ชยากโร
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ จากศูนย์ปฎิบัติธรรม
"ธรรมโมลี" ได้บรรยายถวายความรู้เรื่อง
กรรมฐานเบื้องต้น
ผู้ร่วมเสวนาประชุมเสวนาพระธรรมทูตอินเดีย
พระวิเทศโพธิคุณ ดร. สุเทพ อกิญฺจโน เจ้าอาวาส
วัดมคธพุทธวิปัสสนา อินเดีย
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. วิชียร วชิรวํโส
พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร. มหาพัน สุภาจาโร
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ดร. คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม
พระครูศรีปริย์ติวิสุทธิ์ ดร.(หลวงพ่อโกวิท)
ประธานสงฆ์วัดไทยพุทธภูมิ อินเดีย
และพระครูนิโครธบุญญากร ดร.ปรีชา กตปุญฺโญ

วันที่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ (วันบูรพาจารย์)
การประชุมประจำปีงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทุโธ)หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เป็นประธานเปิดการประชุม
ประจำปี กรรมการพระธรรมทูต
และเจ้าอาวาสวัดต่างๆในอินเดียและเนปาล ปี๒๕๕๘
พระสังฆาธิการ ๒๒ รูป ร่วมประชุมนำเสนอผลงานในปีที่ผ่านมา
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทุโธ)
เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการ
(พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล) ทิศทางการพัฒนา
สู่เวทีโลก ได้กล่าวขอบคุณคณะพระสังฆาธิการทุกรูป
ในแต่ละวัดที่รับผิดชอบดูแลทั้งใน
อินเดียและเนปาล และกล่าวปิดการประชุม
ประจำปี่ ๒๕๕๘ ณ.อาคารวิปัสสนา นานาชาติ

ประชุมพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล
ประจำปี ๒๕๕๘ถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขเช่น งานบริหาร งานบริการ
งานบริกรรม งานวีซ่า หนังสือเดินทาง การดูแล
ผู้แสวงบุญรายงานผลงานปฏิบัติและแผนงาน
ของวัดต่าง ๆ ในอินเดีย เนปาล
พระเทพโพธวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาส
วัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-
เนปาลเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
จุดเทียนชัย คณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
(วันบูรพาจารย์ รำลึก)งานวันแรก
วันที่๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา๐๘.๓๐น.
โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา
จัดถวายพระภิกษุ-สามเณร ในแดนพุทธภูมิ และดูแลผู้แสวงบุญในระหว่างพรรษากาล
สามเณรลามะน้อย วัดกัมมาปะ
(Karmapa วัดธิเบต) จำนวน๒๑ รูป
เข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพ
นักเรียนและประชาชนร่วมกันอัญเชิญธงชาติ
และร่วมงานวันประกาศการได้รับอิสรภาพ
ประเทศอินเดีย ที่วัดไทยพุทธคยา
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเจริญพุทธมนต์ ณ ต้นศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม

พระเทพโพธิวิเทศ (วิรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานพิธี
เปิดโรงเรียน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และปฐมนิเทศ พุทธคยาศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ
ถวายภัตตาหารเพล วันละ ๓,๐๐๐ บาท
ถวายน้ำปานะวันละ ๑,๕๐๐ บาท
ทุกวันพระ ถวายค่ายานพาหนะ
ทุกวันพระสวดปาฏิโมกข์ รูปละ ๓๐๐ บาท
ที่วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย
เข้าพรรษานี้ตั้งจิตอธิษฐานที่บ้านฝากชื่อ
มาที่เราทุก ๗วันนำรายชื่อเข้าเฝ้าองค์พระศาสดา
สวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

(มหาโพธิพุทธคยา)
พิธีลงนามระหว่างคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาลุมพินี (LDT.)โดย Mr.Venerable
Nigrodha Vice-Chairperson รองประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
และมูลนิธิไทยพึ่งไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์
เกยุราพันธุ์ประธานมูลนิธิบันทึกข้อตกลง
ในการบูรณะ วิหารมายาเทวี ลุมพินี เนปาล
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
)
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ) หัวหน้า
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่รื่น สุวรรณคีรี
มารดา ของร.ศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ผู้ออกแบบ
พระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระครูนิโครธบุญญากร
(พระมหา ดร.ปรีชา) เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม ประเทศเนปาลแนะนำคณะอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา พร้อมแนะนำชี้แจงระเบียบการต่างๆ
นักธรรมชั้นตรี และพุทธคยาศึกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) ถวายภัตตาหารเพล
คณะพระสงฆ์ที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิต สามีจิกรรมและรับฟังโอวาทอนุสาสนีคาถา
อันเป็นธรรมที่พระสงฆ์ควร
นำมาปฎิบัติในระหว่างพรรษากาล
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยามอบหมาย
ให้พระครูนิโครธบุญญากร (พระมหา ดร.ปรีชา)
เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม นำคณะพระสังฆาธิการ
ภาค ๑๐เจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตภาวนาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พลโทราเกซ ศรมา ผู้บัญชาการค่ายทหาร คยา ประเทศอินเดีย)เดินทางมาเพื่อปรึกษาหารือกับ
พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เรื่องการสร้างวัดพุทธณ เมืองจัมมู ในรัฐจัมมู-แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย เพื่อสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคล เป็นพุทธบูชา
( ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ )
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานจุดเทียนพรรษา คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา อนุโมทนาบุญ กลับสู่ประเทศไทยให้คณะเจ้าภาพที่มีจิตศัรทธา มั่นคงในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา
ที่วัดไทยพุทธคยา พิหาร ประเทศอินเดีย
ท่านปรีชา แก่นสา และภริยาคุณเมตตา
กงศุลใหญ่ ณ เมืองโกกัลต้า ได้มาร่วมพิธีสวดมนต์เจริญมงคล
และเวียนเทียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา
วันอาสาฬหบูชาถวายปัจจัยแด่พระเทพโพธิวิเทศ
(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยฯ
เพื่อร่วมบริจาคสร้างบ้านให้
ผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากแผ่นดินไหว
พระผู้แทนคณะสงฆ์
พระภิกษุวัดไทยพุทธคยา
ร่วมเจริญมงคลสวดมนต์ถวายพระพร
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนานเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พระธรรมทูต คณะพระสงฆ์ แม่ชี และอาสาสมัครเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ
ณ แดนพุทธภูมิ จำนวน ๓๕ รูป/คน พระ ๒๕ รูป
โยม ๑๐ คนขออนุโมทนามหากุศลเเจ้าภาพภัตตาหาร และเจ้าภาพในการเดินทางทุกๆท่านจิตอาสา
ถวายงานพุทธบูชา เดินทางสู่อินเดีย เนปาล
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี นำโดยพระเดชพระคุณ
พระเทพโพธิวิเทศ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง, คุณเอนก จงเสถียร มาศึกษาดูงานการสร้างพระมหาเจดีย์
พุทธคยาจำลอง ที่เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยบรรยายธรรมบันเทิงใจ
หัวข้อของฝากจากแดนพุทธภูมิ
ให้แก่พนักงานของบริษัทซีพีที่ตึกซีพี
ทาวเวอร์ ถนนสีลม ๑๗ กรกฎาคมเวลา ๑๒.๓๐ น.

พระสงฆ์วัดไทยพุทธคยา มีพระครูวินัยธรปิโยรส พระศุภากร ธัมมมเตโช ร่วมสร้างบุญเลี้ยงข้าว
ผู้ยากไร้กับชาวอินเดียวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๐๐น.

ท่านชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงนิวเดลี พร้อมภริยาได้เดินทางเยี่ยม
วัดไทยราชทูต60เมืองดาเจียริ่ง
พระครูวินัยธรปิโยรส พร้อม
พระธรรมทูตให้การต้อนรับและประสานงาน
จาก ดร ลักษมี ญาณเกียรติพงศ์ 14กรกฎาคม
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
Shree Rajesh Pandey ส.ส.จากรัฐบาล อินเดีย
มานิมนต์พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์)
ให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องพัฒนาเส้นทางไหว้
พระพุทธสถานถนนเส้นทางจาก
Varanasi -Kushinagar
-ด่านโสเนารี -พาราณสี
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล โดยพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ (ปธ.๙)พระธรรมทูตไทย ยังเดินหน้าให้
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชาวเนปาลตามมติมหาเถรสมาคม

พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศ
อินเดีย -เนปาลและพระครูปริยัติโพธิวิเทศ
(พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม) ตรวจงาน
ที่วัดไทยลุมพินี
เตรียมการตัดลูกนิมิต และการวางแผนงานในช่วงพรรษากาล ๒๕๕๘
เมื่อ
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล
เยี่ยมงานเผยแผ่ที่วัดพระราชวังกพิลพัสดุ์
และพระครูปริยัติโพธิวิเทศ
(พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธัมโม)
วางแผ่นศิลามงคลสร้างโรงเรียน
วัดพระราชวังกพิลพัสดุ์
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพนานาชาติ
รำลึกเหตุการณ์วางระเบิดรอบปริมณฑล
พุทธคยา ครบ ๒ ปีและเจริญจิตภาวนา
เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม
ที่ลานพระศรีมหาโพธิ พุทธคยา พิหาร
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย เนปาล
ศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญ ด่านโสเนารี ๙๖๐
ติดตามเพื่อสนองงาน ตรวจงานเก่า สั่งงานเพิ่ม
เติมงานใหม่ พัฒนาให้ดีต่อ ๆไป ไม่หยุดยั้งในความดี
๕ กรกฏาคม ๕๘
พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
เดินทาง เพื่อมอบบ้าน 35 หลัง ที่หมู่บ้านกราเรสถาลี
เมืองกาฐมาณฑุ ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
และพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณโณ
ประชุมกับ ฯพณฯ นายวุตติวุตติ สันติอกอัครราชทูตไทย ณ.สถานทูตไทยประจำกรุงกาฐมาณฑู
เพื่อหารือแนวทางวิธิการบูรณะวัดอานันทกุฏิวิหาร
ได้ให้ อาจารย์เชษฐา พลายชุม
เขียนแปลนของวัดฯที่จะทำการบูรณะเพื่มเติม

๕ กรกฏาคมพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) )
เดินทางไปแจกของเคื่องดำรงชีพ
ที่หมู่บ้านคินตาปูร ประเทศเนปาล
พร้อมด้วย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณโณ
พระครูวินัยธรปิโยรส และพระสงฆ์เนปาล
ที่นี้มีนักเรียน ๘๐ กว่าคน ฝนก็ยังคงโปรยปรายอยู่
่เด็กๆและคุณครูก็รอรับสิ่งของ อย่างมีความสุข

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)
นำคณะสำรวจคัดลรายละเอียดแบบพระมหาเจดีย์
พุทธคยา สถานที่จริงทุกซอกทุก มุม ทุกเหลี่ยม
รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อนำมาสร้าง ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีตามแบบงาน
สถาปัตยกรรมพุทธ อันยิ่งใหญ่แห่งแดนพุทธภูมิ สู่แผ่นดินสุวรรณภูมิสยามประเทศ๔ กรกฎาคม
ทีมสถาปนิกจากกรมศิลปากร
และท่านพระมหานิพนธ์ ญาณธีโร
รับมอบหมายจากพระเทพโพธิวิเทศ
กำลังคัดลอกแบบ วัดแบบ ถอดขนาด ทั้งลวดลาย
แบบองค์พระ รูปปั้นทุกอย่าง ทุกซอก ทุกมุม
ของพระมหาเจดีย์พุทธคยาองค์จริง
ให้ได้ขนาด ๑ :๑
เพื่อให้ได้ขนาดพระมหาเจดีย์ที่สมจริง
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) เดินตรวจูงานที่ลานปฏิบัติธรรมลานโพธิ์๙๓๕
ที่ปรับขยายให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาวัดไทยพุทคยา
มีโอกาสได้ใช้และปฏิบัติร่วมกัน
๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ทีมสถาปัตย์ กรมศิลปากร
เข้ากราบถวายงานและรับนโยบาย
จากพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูต
ทำการคัดลอกแบบพระมหาเจดีย์พุทธคยา
จากองค์จริง เพื่อการจำลองสร้าง
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
มอบอาหารทะเลแห้ง
แด่พระมหาพัน สุภาจาโร พระธรรมทูตไทย เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา เมืองนาลันทา
ขณะนี้มีการจัดบวชสามเณรน้อย ๖๐ รูป
ตามโครงการ เผยแผ่พุทธศาสนา

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)ประชุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่ต้องมีการแก้ไขและส่วนที่สามารถดำเนิน
งานต่อไปได้ด้วยงานบูรณะอาคารของวัดไทยพุทธคยา
จะให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานที่ตั้งผังบริหารไว้ว่า
ทำงานอะไรใครทำอะไรอย่างไรจะขอให้
รายงานเป็นวันๆก็จะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงาน
ในอาคารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘

รศ. ดร.อิสระ สุวรรณบล ที่ปรึกษา สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สปร.) และคณะ ได้โอนปัจจัย
ถวายปัจจัย ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
วัดไทยพุทธคยา จำนวน 200,000 บาท
ดร.อิสระ สุวรรณบล 100,000บาท
ดร.ภัทรี ฟรีสตัด. 50,000บาท
ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 50,000บาท
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ทำวัตรสวดมนต์เช้า ณ.วัดไทยพุทธคยา
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย
นำคณะพระสงฆ์ แม่ชี จิตอาสา
สวดมนต์เจริญสติและส่งบุญแผ่เมตตา
ให้พี่น้องชาวไทยและชาวเนปาล
วันพุธที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์)
พบรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
ศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิต
เพื่อเชิญเป็นที่ปรึกษาการออกแบบ
งานสถาปัตย์ สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
และนำทีมคัดแบบมหาเจดีย์พุทธคยา 27 มิถุนายน
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร พระธรรมทูตไทย
พานักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ฝึกงาน เจริญสติพร้อมเดินจงกรมเท่าอายุ
ส่งบุญให้บิดามาดา ณ. ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พระมหาเจดีย์พุทธคยา 28มิถุนายน
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูตสาย
ประเทศอินเดีย-เนปาล เพิ่งกลับจากประชุม
ที่ประเทศไทย ไม่ทันพักผ่อนก็ออกพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับ
พระโพธิญาณ พระสันตไมตรี พระสงฆ์เนปาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ 28มิถุนายน
โครงการแตกหน่อโพธิปัญญา ณ พุทธคยาแดนตรัสรู้
ปลูกกล้าธรรม นำสู่เรือนรับเยาวชนจำนวน๗๐ คน
๗สัตตมหาสถาน ๗ วัน ณ พุทธคยาแดนตรัสรู้
เข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ 093-9514935
ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธ้มโม
โฆษกพระธรรมทูต แถลงข่าวเปิด โครงการแตกหน่อโพธิปัญญา
ณ ห้อง Aoditorium ชั้น ๕ ศูนย์การค้า ดิเอมโพเรียม
๒๔ มิถุนายน เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)ประธานดำเนิน
การก่อสร้าง ประชุมคณะกรรมการ สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
พิจารณาปรับผัง วางแผน ดำเนินตามแปลนงาน
ให้โครงการเดินหน้าต่อไปตามกำหนด
ถูกต้องและดีงามทุกประการ
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 39
และ พระธรรมทูตโลกเริ่มต้น เมื่อ เวลา 9.00 น
ตามเวลาท้องถิ่น ณ วัดไทยลอสแองเจลิส
มอบผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
รวมปัจจัย๒๑,๔๘๓,๔๘๔.- บาท
น้อมถวายเพื่อร่วมในการซื้อที่ดิน
จำนวน ๔๕ ไร่ ๆ ละ ๒.๕ ล้านบาทเมื่อ ๗ มิถุนายน
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการพระธรรมทูต รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
จากผู้จัดการทั่วไป บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)
ร่วมทำบุญ 50,000 รูปี
วันที่๑๘ มิถุนายน๒๕๕๘
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รับมอบเสาเสมาทองคำพระราชทาน จากองค์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม และฉลองมุทิตาจิต

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (วัดไทยเชตวันมหาวิหารอินเดีย)
พระครูปริยัติธรรมวิเทศ(วัดไทยนาลันทา อินเดีย)
พระครูศรีพัฒน์วีราภรณ์ (วัดพระราชกบิลพัสดุ์ เนปาล

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)
ถ่ายภาพร่วมกับศิษยานุศิษย์
ที่หน้าปะรำพิธีท้องสนามหลวง
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาโลก
งานมุทิตาจิต ผู้ทำคุณประโยชน์
ทางด้านพุทธศาสนาสาขาต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น
ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภาพอัพเดทพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระมหาโกวิทย์ กิตฺติจารี เดินทางไปมอบส่งของช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งห่างจากกาฐมาณฑุ ๑๒๐ กิโลเมตร
๑.Shree Deergheshwor secondary school หมู่บ้านพูเจล (Phujel) เมืองโกระข่า (Gorkha)มีนักเรียน ๔๐๐คน
๒. Shree Akala Lower Secondary School หมู่บ้านพูเจล (Phujel) เมืองโกระข่า(Gorkha)มีนักเรียน ๑๕๐ คน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายหระเทศอินเดีย-เนปาล เข้าช่วยเหลือช่วยชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวคลิ็๊ก
ที่พุทธสมาคมเนปาล
ลงพื้นที่ดูความเสียหาย
แจกข้าวสารผู้ประสบภัย
ช่วยเหลือชาวเขาเผ่าเนวา

เยียมชมวัดสยัมภูมิวนาถ

มุทิตาจิตสรงน้ำ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันต
วัดพุทธสาวิกา
ขอเชิญถวายภัตตาหารและน้ำปานะแดพระ่ภิกษ
150 ปีวันเกิดท่านอนาคาริกา ธรรมปาละ

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมสิร ๓ บรรยายพุทธคยาศึกษา
การบวชพระในพรรษาฯที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ลานโพธิ์วัดไทยพุทธคยา
วันชาติอินเดีย
โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า
ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง
ระบำอัมพะปาลีสมัยพุทธกาล
โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า
อธิษฐานที่บ้าน ฝากชื่อมาที่เรา
ดอกบัวหนึ่งก้าน แตกดอกออกเป็น ๓ ดอก
อธิษฐานที่บ้าน ฝากชื่อมาที่เราฯ
มหัศจรรย์ ดอกบัวหนึ่งก้าน ๓ ดอก
วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
บวชเแลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม
การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
งานบวชในพรรษาพระธนบูรณ์
พระพุทธชยันตีศรีสยาม
เรียนหลักสูตรการสอนวิปัสสนากรรมฐาน (ภาคภาษาอังกฤษ)
พระธุดงค์สู่เมืองสารนาถ
แม่น้ำเนรัญชรา
สวดธรรมจักรกัปปวตนสูตรที่ลานพระศรีมหาโพธฺ พุทธคยา
เนรัญชรามหานที
กิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรฯ ทุกวันพระ
.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือ คลิ๊ก.....เฟสบุค....
     
ติดต่อแฮนด์84000