วัดไทยพุทธคยา935

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า
"หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมาสงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด.......

การเดินทางไปแสวงบุญนมัสการสังเวชนียสถาน ทั้ง 4ตำบล
คือสถานที่ ประสูต ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
ควรจะหาโอกาสไปสักครั้งในชีวิต เพื่อความเป็นศิริมงคลแด่ท่านและครอบครัว
ลุมพินี (เนปาล) สถานที่ประสูติ
สถานที่ประสูตของเจ้าชายสิทธัตถะกุมารแห่งศากยวงศ์ เมื่อ 80 ปีก่อน พ.ศ.๑
ลุมพินีตั้งยู่ระหว่างกรุง กบิลพัสคิ์และเทวทหะ พระนางศิริมหามายาประชวรพระครรภ์จะประสูติ
โปรดให้หยุดขบวน ประทับใต้ต้นสาละ ทรงยืนเหนี่ยวกิ่งสาละ ณ วันวิสาขปุณมี ดิถีเพ็ญเดือน 6
ก่อนพุทธศก 80 ปี ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล
เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จออกจากพระครรภ์แล้ว
ทรงแสดงอิทธิปาฏิหารย์ก้าวพระบาทออกไปได้ 7 ก้าว
ทรงประกาศต่อโลกด้วยพระวาจาแรกว่า
ประสูติออกมา ได้ก้าวพระบาทเป็นจำนวน ๗ ก้าว และเปล่งอาสภิวาจาว่า
“ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺสมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺสมิ โลกสฺส อยมนฺติมา
ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว แปลว่า เราเป็นผู้เลิศเป็นยอดในโลก เราเป็นผู้เจริญผู้ใหญ่แห่งโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก ความบังเกิดชาตินี้มี ณ ที่สุด บัดนี้ ความบังเกิดอีกมิได้มี
”ที่นี่มีเสาที่สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้าไว้ด้วยศรัทธา มีสระน้ำ มีรอยพระบาทอยู่ในดินเป็นรอยเท้าเด็ก
การได้เดินทางมาที่นี่ อยากให้รับรู้ถึงพลังที่พุทธศานิกชน มาขอพรกลับไป
ขอให้ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง.....

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
สถานที่ทรงตรัสรู้หนทางแห่งการดับทุกข์.....ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์.....
ใกล้ ๆจะมีพระแท่นวัชรอาสน์ เมื่อไปนั่งนมัสการจะรู้สึกเหมือนได้
เฝ้าตรงหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ และได้กราบอยู่แทบพระบาท
ได้สัมผัสรังสีในทุกอนูของอากาศอันศักคิ์สิทธิ์นั้น
เมื่อมาถึงสถานที่นี้ สถานที่ทรงบำเพ็ญบุญเพื่อจะได้ไปสู่นิพพาน
พุทธศาสนิกชนจะนั่งสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบ ใต้ต้นพรัศรีมหาโพธิ์
อายุ 2,300 กว่าปี บริเวณที่พระองค์เสวยวิมุตติสุข
พิจารณาข้อธรรมและใคร่ครวญที่จะประกาศโปรดสัตว์
ว่า...."ใครจะเข้าใจใน่สิ่งที่ตรัสรู้"
ที่เมืองพาราณาสี ข้ามแม่น้ำเนรัญชรามีบ้านนางสุชาดา ถวายข้าวมธุปรายาส
แด่พระมหาบุรุษในวันที่ตรัสรู้ และสถานที่พระพุทธองค์ทรงลอยถาดทองคำ.....
 

สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฟคทายวัน
เป็นสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาส ก่อนพุทธศก 45 ปี
อยู่ที่เมืองพาราณสี ไกลออกไปประมาณ 270 กิโลเมตร ที่จะถึง ต.สารนาถ
ที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถโคีช และมีเที่ยวบินสัปดาห์ละ 3 วัน
ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น แม้ว่าถนนหนทางที่หินทุกก้อนที่ปูถนนนั้น
ใช้แรงงานทุบด้วยมือ ราดยางด้วยมือ ไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยทำให้การเดินทางขรุขระไปบ้างป่านี้เป็นโบราณสถาน
ที่ยังมีซากวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาดำรงอยู่
มีสถูปเจติย์เป็นสถานที่กำเนิดพระสงฆ์องค์แรกแห่งพุทธศาสนา มีกองทัพธรรม 65 องค์
ออกประกาศศานาเริ่มจากสารถนี้"ธัมเมกสถูป"สถูปโบราณทรงบาตรคว่ำก่อด้วยหินทราย
เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงฐมเทศนาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ โปรดปัญจวัคคีย์
พระบรมศาสดามีดำริที่จะทรงไม่แสดงธรรม เพราะเห็นความลึกซึ้งแห่งพระธรรม
เมื่อได้รับอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมธรรมจากท้าวสหัสบดีพรหมก็ทรงหวนนึกถึง
อาจารย์อาฬารดาบสและอุทุกดาบส แต่สิ่นชีวิตแล้ว
ทรงรำลึกถีงปัญจวัคคีย์ จึงเสด็จพุทธดำเนินสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตเมือง พารารสี
ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 8หลังทรงแสดงธัมมจักรกัปปวตนสูตร....
มีพุทธนุสสติสถาน คือ มูลคันธกุฏี ธัมเมกขสถูป ธัมมราชิกสถูป และยสะสถูป....

 

กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
นครกุสินาราเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าโปรดเลือก เป็นที่ปรินิพพานด้วยพระองค์เอง นครกุสินารา ปัจจุบันได้แก่ ตำบล กาเซีย
(Kasia)ในเขตจังหวัดกุสินาคาร์(Kusinagar )เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละรัฐอุตตรประเทศมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กุสาวดี
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร ณปาวาลเจดีย์
แลัวทรงเสด็จสู่เมืองกุสินารา เพื่อการดับขันธปรินิพพาน ได้ทรงแสดงธรรมิกถาไว้เป็นอันมาก
เมื่อถึงปัจฉิมยามแห่งราตรี ได้ตรัสปัจฉิมวาจาว่า....
ดูกรภิกษทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า
"หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมาสงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาท
ให้ถึงพร้อมเถิด..
"พระสถูปปรินิพพาน สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชมีลักษณะทรงบาตรคว่ำ สูงราว 70 ฟุต บนยอดมีฉัตร 3 ชั้น
มกุฎพันธนเจดีย์ ที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระซึ่งมีชื่อท้องถิ่นว่า....."รามภาร์-กา-ดีลา".............

 

.........การไปปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉพาะการได้ปฏิบัติธรรม ในสถานที่เป็นพุทธสังเวชนียสถาน และพุทธสถานที่สำคัญ จะทำให้รู้สึกว่าสถานที่นั้น ๆ
เป็นสถานที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้ไม่เกิดกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ในขณะที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้น
การปฏิบัติธรรมะจะทำให้มีความรู้สึก สุขกาย สบายใจ ปิติ อิ่มในผลบุญ ดุจได้มาปฏิบัติต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์...........

ข้อมูล:ท่องเที่ยว&เดินทาง คม ชัด ลึก 2550
 
 


ติดต่อแฮนด์84000