วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ลำดับหัวหน้าพระธรรมทูตไทย (ทำเนียบเจ้าอาวาส วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหารประเทศอินเดีย)
 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

ลำดับหัวหน้าพระธรรมทูตไทย ลำดับที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2502-2506
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถระ ป.ธ.9) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีราชมหามุนี วัดจักวรรดิราชาวาส
สมเด็จพระธีรญาณมุนีนามเดิม ธีร์ นามสกุล จันทวีระ ชาตะวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๔๔๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
บ้านโนนแดง ตำบลตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา เป็นบุตรนายอ่ำ นางอ่อน อาชีพกสิกรรม
บรรพชาเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๓ วัดหน้าพระธาตุ ปักธงชัย นครราชสีมา พระอธิการบุญ
เป็น พระอุปัชฌาย์ และได้รับการอุปสมบทเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๑ ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
วุฒิพิเศษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ สอบเปรียญธรรมได้ ๙ ประโยค และเป็นผู้สนใจทางด้านภาษาต่าง ๆ มีความรู้
จนเป็นที่ยอมรับและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาลัยต่าง ๆ และได้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช หลายครา
สมณศักดิ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระสุธีวรคุณ
พ.ศ.๒๔๙๐ เลื่อนเป็นพระราชสุธี
พ.ศ.๒๔๙๑ เลื่อนเป็นพระเทพเมธี
พ.ศ.๒๔๙๕ เลื่อนเป็นพระธรรมธีรราชมหามุนี
พ.ศ.๒๕๐๖ เลื่อนเป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗
ได้ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลตากสิน สิริรวมอายุได้ ๘๗ ปี ๑ เดือน กับ ๖ วัน ฯ

 
 
     
พระสุเมธาธิบดี  ลำดับหัวหน้าพระธรรมทูตไทย ลำดับที่ 2ตั้งแต่ พ.ศ. 2506-2532
พระสุเมธาธิบดี
พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทัตตสุทธิมหาเถระ ป.ธ.8)
เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวิสุทธิโมลี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2506-2532
มีนามเดิมว่า บุญเลิศ คล่องสั่งสอน เกิดวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2461 ณ ตำบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นบุตรของนายแสง นางขำ คล่องสั่งสอน บรรพชาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2471 ณ วัดบ้านกล้วย อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2481 ณพัทธสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ปี พ.ศ. 2489 สอบได้ ป.ธ. 8 และ พ.ศ. 2514 รัฐบาลอินเดียได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์( Dr. D. LITT )
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2492 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุธรรมมุณี
พ.ศ. 2497 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชศรีสุธรรมมุณี
พ.ศ. 2502 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิสุทธิโมลี
พ.ศ. 2516 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร
พ.ศ. 2532 เลื่อนเป็นพระราชาคณะรองสมเด็จ ชั้นหิรัญยบัฎที่ พระสุเมธาธิบดี
งานด้านการปกครอง
พ.ศ. 2500 รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะตรวจการณ์ ภาค 3 จนถึง พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จนถึง พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2533 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 
 
     
พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล)

ลำดับหัวหน้าพระธรรมทูตไทย ลำดับที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2532-2554
พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9)
พระเทพโพธิวิเทศ(ทองยอดภูริปาโลป.ธ.9Ph.D.)วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ 3 เ
จ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย
มีนามเดิมว่า ทองยอด นามสกุล บุณยเนตร เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2471 บิดามารดาชื่อว่า นายไวย นางถมยา บุณยเนตร เป็นชาวบ้านพิตเพียน ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ 15 ปี
ได้รับการบรรพชาเมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2486 ที่วัดกุฎีทอง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถศึกษาพระปริยัติธรรมได้รวดเร็ว ใช้เวลา 3 ปี ก็สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในปี พ.ศ.2489 ในนามสำนักเรียนวัดกุฎีทอง

ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ได้ฉายา ภูริปาโล

พ.ศ.2526 พระมหาทองยอด ภูริปาโล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ต่อมาในปี2506 และคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้พระมหาทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9 Ph.D. เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย
พ.ศ.2533 พระมหาทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนาม พระศรีสุธรรมมุนี
พ.ศ.2539 พระศรีสุธรรมมุนี (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม พระราชโพธิวิเทศ
พ.ศ.2548 พระราชโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนาม พระเทพโพธิวิเทศ
ด้วยปณิธานมุ่งมั่นทำงานอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งเป็นแดนเกิดของพระพุทธศาสนา พระเทพโพธิวิเทศจึงไม่เคยกลับมาจำพรรษาในประเทศไทย ตลอดเวลากว่า 50 ปีในอินเดีย

 
 
     
พระเทพโพธิวิเทศ (พระราชรัตนรังษี)วีรยุทธ วีรยุทโธ

ลำดับหัวหน้าพระธรรมทูตไทยลำดับที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ.2554-ปัจจุบัน
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ หรือที่ท่านรู้จักในสมณะศักดิ์เดิมคือ พระราชรัตนรังษี อายุ ๕๙ ปี พรรษา ๓๘
ท่านอยู่ในอินเดียกับเนปาล ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ นับได้ ๒๙ ปีแล้ว ด้วยความตั้งใจระดับสูง ต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตไทยในดินแดนกว้างใหญ่
ด้านการปกครอง
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
เป็นประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
เป็นปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ด้านการเผยแผ่
เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร
เป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายคณะสงฆ์นานาชาติ และคณะกรรมการบริหารพัฒนาลุมพินี - เนปาล
เป็นประธานการเผยแผ่ (มัคคุเทศก์) บรรยายตามพุทธสถานในพุทธภูมิอินเดีย – เนปาล
เป็นประธานบริหารสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
เป็นประธานฝึกอบรมพระวิทยากร ผู้ช่วยงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
ประธานจัดงานโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ พรรษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงนิวเดลี
เป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (ประเทศไทย)
เป็นเลขาธิการมูลนิธิวัดไทยกุสินารามหาวิหาร (ประเทศอินเดีย)
ปฏิบัติศาสนกิจในนามพระธรรมทูตสายต่างประเทศตามนานาประเทศ เช่น ประเทศรัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม เขมร มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ศรีลังกา จีน เป็นต้น
ผลงานวิชาการ
พุทธสถานปริทัศน์ นิเทศธรรมในแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า อันว่าเนปาล มหานคร โกสัมพี อันว่าอินโดนีเซีย สู่แดนพุทธองค์ พระไทยไปเมืองนอก (อเมริกา) สมุดภาพพุทธดภูมิ กุสินารา ต้นสาละ บุญญาภินิหาร สู่แดนพุทธองค์อินเดียเนปาล อันว่าศรีลังกา ร้อยมุมมอง ส่องอินเดีย เป็นต้น
เกียรติคุณที่ปรากฏ
ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และประกาศนียบัตรพระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้รับพระราชทานผผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านเยาวชน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารฯ
ได้รับโล่พุทธคุณูปการกาญจนเกียรติคุณ ของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดต่อแฮนด์84000