วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
 
ทำเนียบวัดไทย
ในประเทศอินเดีย-เนปาล ๒๕๕๖
 

        ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายพุทธภูมิ ได้มีการขยายงานออกมาก ทุกๆหน่วยมีระบบเป็นของตน เป็นที่น่าชื่นชมว่ามีแบบและแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน ทุกแห่งมีงานที่เด่นชัด และสอดคล้องกับนโยบายของงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล อย่างเป็นเอกภาพ แม้มีบ้างบางวัดที่ยังต้องเดินทางด้วยงานเผยแผ่ตามแนวถนัด ข้อวัตรปฏิบัติที่ช่วยกันยกระดับปรับเป็นมาตรฐานมากขึ้น ส่วนความคาดหวังที่ตั้งไว้เหมาะสมแก่ทุกวัดแล้ว แต่สำหรับการพัฒนาคงต้องก้าวย่างกับการอนุรักษ์ ทั้งสองต้องเดินไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายข้างหน้าอย่างชัดเจน มีจุดเด่นจุดร่วมที่เป็นเอกลักษณ์และเอกภาพ จับมือสู่สำมัคคีธรรมอย่างมั่นใจ ขณะนี้เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก
ที่มีวัดทำงพุทธศาสนาเกิดขึ้นในพุทธภูมิอินเดีย-เนปาล สร้างขึ้นมาด้วยอุตสาหะตามกำลังศรัทธา ทั้งภาครัฐและเอกชน แม้แต่ละแห่งมีฐานะขนาดพื้นที่อาคารและการเผยแผ่ การบริหารจัดการ ที่อาจแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ทั้งหมดที่ปรากฏเหมือนกันทุกแห่งคือมีความตั้งใจ ของคณะสงฆ์และพุทธบริษัทไทย  ........ในปีนี้จึงรวบรวมรายชื่อวัดและสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อการติดต่อประสานงานได้สะดวกยิ่งขึ้นและจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์
ตามแผนงานของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ดังนี้

๑. วัดไทยพุทธคยา
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
THE ROYAL THAI MONASTERY 935
Address: Bodh Gaya, Bihar 824231, India
Tel. (+91) 7764000980, (+91) 7764000959
E-mail: bodhinayok980@gmail.com, watthaibuddhagaya2555@gmail.com
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) (พธ.ด.,(มหาจุฬาฯ) ศน.ด.,(มหามกุฎฯ) B.A., M.A, Ph.D.)
เจ้ำอาวาสวัดไทยพุทธคยา/หัวหน้ำพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

๒. วัดไทยลุมพินี ๙๗๙
เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
ROYAL THAI MONASTERY, LUMBINI
Address : Lumbini Sacred Garden, East Monastery Zone,
Rupandihi, Lumbini Nepal
Tel. (+977) 9801069333, (+977) 9727183271
Email: lumbini979@gmail.com
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ปฏิบัติหน้ำที่เจ้าอาวาสและผู้ดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี (ตามมติ ม.ส.)
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ (ป.ธ.๙, ร.บ.(มสธ.)) ปฏิบัติหน้ำที่เลขานุการเจ้าอาวาส

๓. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๙๘๐
เมืองกุสินาคาร์ รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
WATTHAI KUSINARACHALEMRAJ 980
Address P.O & Dist. Kushinagar 274403 (U.P.)
Tel. (+91) 9005007064, (+91) 9005007063
E-mail: kusinara980@gmail.com
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
พระครูปลัดสมพงศ์ ญาณธีโร (พธ.บ., รป.ม.) ปฏิบัติหน้ำที่เลขานุการเจ้าอาวาส

๔. วัดไทยสารนาถ (มฤคทายวันมหาวิหาร)
เมืองพาราณสี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
WATTHAI SARNATH
Address P.O. Sarnath, Varanasi U.P., India
Tel. : (+91) 9935394985, (+91) 5422595090
E-mail : sarnath60@hotmail.com, mandaliko9@yahoo.co.in
พระอธิการสมชาย พุทฺธสโร เจ้าอาวาส
พระสุมังคลิโก (ภิกษุชาวอินเดีย) ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส

 

๕. วัดไทยนาลันทา
เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATTHAI NALANDAMAHAVIHAR
Address: Bihar Sharif, Bihar - 803111 India
Tel. (+91) 9973653192, (+91) 9162625456
E-mail: watthainalanda@hotmail.com, watthainalanda@gmail.com
ดร.พระครูปริยัติธรรมวิเทศ (พัน สุภาจาโร ป.ธ.๔, B.A., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส

 

๖. วัดป่าพุทธคยา (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATPA BODHGAYA
Address: Bodh-Gaya, Gaya, Bihar 824231, India
Tel. (+91) 8521646357, (+91) 872487114
E-mail: wearewatpa@gmail.com
พระโพธินันทมุนี (ดร.พนมศักดิ์ พุทฺธญาโณ น.ธ.เอก, Ph.D.) เจ้าอาวาส

 

๗. วัดไทยสิริราชคฤห์
เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATTHAI SIRIRAJGIR
Address: Nalanda Distt. Bihar, India 803116
Tel. : (+91) 9199186582, (+91) 9504095427
E-mail: watthaisirirajgir@hotmail.com
ดร.พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรว โส ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส

 

๘. วัดไทยไวสาลี
เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATTHAI VAISHALI
Address: Shanti Stupa Road, P.O. and Distt.Vaishali 844128 Bihar, India
Tel. (+91) 9931222114, (+91) 9955819322
E-mail: watvaishali@gmail.com
ดร.พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ฉลอง จนฺทสิริ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส

๙. วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATTHAI MAGADH BUDDHIST VIPASSANA
Address: P.O. Bodh-Gaya, Gaya, Bihar 824231, India
Tel. (+91) 9931279251, (+91) 7739317006
E-mail: bathikun@gmail.com, atta2508@gmail.com
ดร.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สุเทพ อกิญฺจโน ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., Ph.D. นิติศาสตร์ บัณฑิต) เจ้าอาวาส
ดร.พระครูบูรพาธรรมประทีป (ไทยสวัสดิ์ อตฺตทีโป พธ.บ., กศ.ม., Ph.D.) ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส

๑๐.วัดปากน้ำอินเดีย
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATPAKNAM INDIA
Address: Bodh Gaya, Bihar 824231, India
Tel. (+91) 9572824475
E-mail: peeto555@gmail.com, watpaknam-india@hotmail.com
พระครูวินัยธรเดชา สีลโชโต (ป.ธ.๕, พธ.บ.) เจ้าอาวาส
พระมหาสุทธิพร ตปสีโล ป.ธ.๖ ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส

๑๑.วัดเมตตาพุทธาราม (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
METTA BUDDHARAM TEMPLE
Address: sujata bye pass road Bodh Gaya, India
Tel. (+91) 9934463848
E-mail: khrisna_k@yahoo.com
ดร.พระอธิการกฤษฎา สิริวฑฺฒโน (Ph.D.) เจ้าอาวาส

๑๒.วัดเนรัญชราวาส (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
NERANJARAWAS MONASTERY
Address: P.O.& P.S. Bodh-Gaya, Gaya 824231. Bihar, India
Tel : (+91) 9162975247, (+91) 9162371388
E-mail: nongsow2001@yahoo.com
ดร.พระมหาชาญยุทธ อุตฺตมยุทฺโธ (ป.ธ.๔ , B.A., M.A., Ph.D) ประธานสงฆ์

๑๓.วัดนวมินทร์ธัมมิกราช
เมืองนาวาดา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WAT NAVAMINDARADHAMMIKARAJ
Address: Benapur, P.O. Navada. Bihar, India
Tel. (+91) 9973653192, (+91) 9162625456
E-mail: watthainalanda@hotmail.com
ดร.พระครูปริยัติธรรมวิเทศ (พัน สุภาจาโร ป.ธ.๔, B.A., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส

๑๔.วัดกุสาวดีพุทธวิหาร (ธ)
เมืองกุสินคาร์ รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
WATKUSUSHAVADEE
Address Buddhamark P.O & Dist. Kushinagar 274403 (U.P.)
Tel. (+91) 9935568263
พระครูอาทรธรรมานุสิฐ (บุญเลิศ คุตฺตธมฺโม น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส

๑๕.วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ๙๓๙
เมืองสาวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
WATTHAI CHETAVAN MAHAVIHAR 939
Address : Sravasti Bahrampur – Baharaich Highway,
P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.
Tel. : (+91) 9621-626090, (+91) 9935030696
E-mail : cetvan939@gmail.com
ดร.พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔ พธ.บ. M.A. Ph.D.) เจ้าอาวาส

๑๖.วัดบุพพาราม (วัดป่า)
เมืองสาวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
WATBUPHPHARAM (WATPA)
Address : Sravasti Bahrampur – Baharaich Highway,
P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.
Tel. : (+91) 9621-626090, (+91) 9935030696
E-mail : cetvan939@gmail.com
ดร.พระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ (ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
พระมหาธีรพร ธีรวโร (ป.ธ.๔ พธ.บ., M.A.) ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส

๑๗.วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา
เมืองสำวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
WATTHAI SRAVATTHI BUDDHA VIPASSANA
Address : Sravasti Bahrampur – Baharaich Highway,
P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.
Tel (+91) 9006638048
E-mail: bathikun@gmail.com
ดร.พระจรัญ ฐิตธมฺโม (B.A., M.A., Ph.D,) เจ้าอาวาส

๑๘.วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐
ชายแดน อินเดีย-เนปาล รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
WATTHAINAVARIJRATTANARAM 960
Address : Gorakhpur-Sonauli Road, Near Sonauli Border
P.O., Nautanwa, Distt. Maharajgant, (U.P)
Tel. (+91) 9455425608, (+977) 9727183269
Email: watthai960@hotmail.com
พระครูรัตนพุทธิวิเทศ (ปรีชา พุทธสโร น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส

๑๙.วัดนิโครธาราม ๙๓๗
เมืองกูดาน กบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล
WATNIKROTHARAM
Address : Ward no 8. Kapilvastu Municipality.
Kudan, Kapilvastu, Federal republic of Nepal.
Tel. (+977) 9811416601, (+977) 9851069297
Email: lumbini979@gmail.com
ดร.พระครูนิโครธบุญญากร (ปรีชา กตปุญฺโญ ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส

๒๐.วัดพระราชวัง ๙๒๙
เมืองกบิลพัสดุ์ โกติฮาวา เนปาล
WATPHRARAJVANK 929
Address : Ward no 8. Kapilvastu Municipality.
Kudan, Kapilvastu, Federal republic of Nepal.
Tel. (+977) 71580271, (+977) 9851069 297
Email: lumbini979@gmail.com
พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย (ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.) เจ้าอาวาส

๒๑.วัดป่ามุจลินทร์วิหาร
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WAT PA MUJALIN VIHAR BUDDHA ANEGPRASONG SOCIETY
Address: P.O.& P.S. Bodh-Gaya, Village Mocharim Mastipur, Dist. Gaya 824231
Tel. (+91) 9661435369, (+91) 9006294662
E-mail: watpamujalin@gmail.com
พระคิม เขมจาโร น.ธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส

๒๒.วัดไทยเกสริยา (สำนักที่พักสงฆ์)
เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATTHAI KESHRIYA
Address: keshriya, Vaishali Bihar, India
Tel. (+91) 9931222114, (+91) 9955819322
E-mail: watvaishali@gmail.com
ดร.พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ฉลอง จนฺทสิริ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส

๒๓.วัดพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
KHUAN-IM MONASTERY
Address: Bodh Gaya, Bihar 824231, India
Tel. (+91) 9939086075
E-mail: chaisuriyann@gmail.com
พระอธิการชินพร ชินวโร เจ้าอาวาส

๒๔.วัดพุทธสิกขาลัย (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
BUDDHASIKKHALAY DHAMMA TRAINNING CENTER
Address: Rampur p.o.& p.s. bodhgaya,gaya
Tel : (+91) 9934054996
E-mail: bodh_gaya@yahoo.com, boddhgaya1@gmail.com
ดร.พระอธิการศิริชัย สิริสาโร (ศน.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส

๒๕.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล
เมืองสาวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
MAHAMONGKOLCHAI
Address : P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.
อุบำสิกาบงกช สิทธิผล ประธานอำนวยการแดนมหามงคลเมืองแก้วสาวัตถี

๒๖.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลภูริปาโล
เมืองพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
BHURIPALO MEDITATION CENTER
Address: bye pass road Bodh Gaya, India
Tel : (+91) 8084954943, (+91) 99342930091
E-mail: phuripalomeditation@gmail.com
ดร.พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ฉลอง จนฺทสิริ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) ผู้อำนวยการศูนย์
ดร.พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล (ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., Ph.D) ประธานศูนย์

๒๗.วัดพุทธสาวิกา (สำนักแม่ชีไทย)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WATBUDDHASAWIKA
Address: by pass road Bodh Gaya, India
Tel : (+91) 8969203289, (+91) 54321300900
E-mail: au_kid@hotmail.com
แม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิทย์ (นกแก้ว) ผู้อำนวยการก่อสร้างพุทธสาวิกา

วัดนานาชาติ (ในอินเดีย-เนปาล) ที่นิมนต์พระสงฆ์ไทยจำพรรษา

๒๘.วัดลำวพุทธคยานานาชาติ
เมืองพุทธคา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WAT LAO BUDDHAGAYA INTRNATIONAL
Address: P.O.& P.S. Bodh-Gaya, Gaya 824231
Tel : (+91) 9931890634
E-mail: watlaoindia@hotmail.com, onta1977@yahoo.com
พระอ่อนตา มิ่งศรีสุพรรณ เจ้าอาวาส

๒๙.วัดไทยโพธิคำ (วัดอินเดีย)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WAT THAIBODIKOM
Address: P.O.& P.S. Bodh-Gaya, Gaya 824231
Tel : (+91) 8292981935
พระสมคิด อายุโท รักษาการเจ้าอาวาส

๓๐.วัดไทยใหญ่ครูบาบุญชุ่ม (วัดไทยใหญ่)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
WAT KHUVA BOONCHUM
Address: P.O.& P.S. Bodh-Gaya, Gaya 824231
Tel : (+91)631 2201 010 หรือ (+91)943 663 008
E-mail: kbmbt_vihar@yahoo.com
พระ ดร.เกลานันทะ เจ้าอาวาส

๓๑.วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม (วัดจีน)
เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย
THE CHAINESE BUDDHIST TEMPLE (WATTRIRATTANARAM) Address: SARANATH, VARANASI - 7, (U.P.), INDIA Tel : (+91) 8292337197, (+91) 9431069261
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรว โส พธ.บ., M.A., Ph.D.) ประธานสงฆ์

๓๒.วัดโภคัลพุทธวิหาร (วัดอินเดีย)
เมืองจังปูระ นครนิวเดลี ประเทศอินเดีย
Bhogal Temple Buddha Vihar
Address : SahiHospital Road, Jangpura, Bhohal, NewDelhi 110014
Tel. (+91) 9650607957
E-mail: watbhogal@gmail.com
พระอธิการจันดี ปิยธโร หัวหน้าสงฆ์

๓๓.วัดปทุมสุคันธวิหาร (วัดเนปาล)
เมืองมะจิปาต นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
Padma SugandhaVihar
Address : Padma SugandhaMarga 215 ,MajipatManjeswori , Kathmandu ,Nepal.
Tel. (+977) 1 4266255
พระครูปทุมเมธากร (สุเมธ ธีรสุเมโธ พธ.บ.) เจ้าอาวาส

๓๔.วัดพุทธสมากิตต์วิหาร (วัดเนปาล)
เมืองภักตาปูร์ นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
Address : Mini Bus park, Bhaktapur, Nepal
Tel. (+977) 1 6610842
พระครูพิศาลธรรมโสภณ (ธรรมโสภณ พธ.บ., M.A.) เจ้าอาวาส

๓๕.วัดศรีศากยะสิงหวิหาร (วัดเนปาล)
เมืองละลิตปูร์ นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
Shree ShakyaSinha Vihar
Address : Thaina 12/189 Tole, Lalitpur - 12, Nepal
Tel. (+977) 1 5524760
Email: dharmapanbhikshu@gmail.com
พระครูโสภณธรรมปาล (ธรรมปาโล) เจ้าอาวาส

๓๖.วัดกิตติปูร์วิหาร (วัดเนปาล)
เมืองกิตติปูร์ นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
Nagar MandapShreekirtiVihar
Address : AmalsiTole, Nayan Bazar, Kirtipur, Kathmandu, Nepal
Tel. (+977) 14330836
ดร.พระนรวาง จนฺทโสภโณ (ศน.บ., M.A., Ph.D) เจ้าอาวาส

ข้อมูลเฉพาะ
๑.วัดไทยในบริเวณพุทธคยา ๒.วัดไทยในอินเดีย-เนปาล
วัดสายมหานิกาย ๕ วัด วัดสายมหานิกาย ๒๘ วัด
วัดสำยธรรมยุต ๔ วัด
สำนักปฏิบัติธรรม/สำนักแม่ชี ๒ แห่ง สำนักปฏิบัติธรรม/สำนักแม่ชี ๔ แห่ง
๓.วัดอินเดียและวัดเนปาลในกัลยาณมิตร
สายประเทศอินเดีย ๕ วัด
สายประเทศเนปาล ๔ วัด
ขอได้โปรด รับทราบ โดยทั่วกัน

(พระราชรัตนรังษี)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
(หมายเหตุ : การจัดทำทำเนียบวัดไทยในอินเดีย-เนปาลและวัดพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอินเดียและเนปาล ตามสายการปกครองและกัลยาณมิตร ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่มีอยู่สามารถติดต่อได้ หากมีข้อความอันใดที่ยังไม่สมบูรณ์ ขอความกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมด้วยประวัติวัดโดยละเอียดจะเป็นพระคุณยิ่ง)

 
ติดต่อแฮนด์84000