วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
พรรษากาลที่ ๑๓ รับกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย
วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทธ วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทาน
ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท คิง เพา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

เวลา๑๖.๐๐ น. ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา พระสงฆ์ที่ได้อยู่จำพรรษากาล ร่วมลงสังฆกรรม
ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน
และพิจารณาทำพินทุผ้า พระเดชพระคุณได้ให้โอวาทธรรมแก่พระสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ร่วมจำพรรษากาล ณ.แดนพุทธภูมิ
ติดต่อแฮนด์84000