วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ธุดงค์ธรรมยาตรา พระนวกะรุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ วัดไทยพุทธคยา
"นวกะศึกษา" วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
พระนวกะ ที่จำพรรษาที่วัดไทยพุทธคยา จำนวน ๑๑ รูป
พร้อมพระภิกษุ อีก ๕ รูป ออกเดินทางด้วยเท้าเปล่า จากวัดไทยพุทคยา ผ่านพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ตั้งจิตอธิษฐาน ๓รอบแล้วนมัสการพระ พุทธเมตตา สวดอิติปิโส ๓จบ จึงออกเดินเท้าเปล่า
ไปตามเส้นทางสาย คยา-คยาศรีษะ เป็นระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร
ถึงคยาศรีษะ(เขาหัวช้าง) พระภิกษุได้ขึ้นบนเขาคยาศรีษะ มีบันได ๔๕๐ ขั้น แล้วฉันท์เพลบนไหล่เขาคยาศรีษะ
(และสวดมนต์ พิจารณาอาหาร ) สมควรแก่เวลาจึงเดินขึ้นบนยอดเขา(ซึ่งมีโบสถ์ฮินดู)
ประกอบศาสนกิจ สวดบทอาทิตตะปริยายะสูตร ที่นี่ เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงธรรมโปรดชฎิลสามพี้น้อง
เป็นกุศล ที่นี่.....สมควรแก่เวลาจึงเดินทางกลับเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น
ซึ่งต้องมาทำการรับฟังการสวดปาฎิโมกข์ที่พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยาต่อไป ในเวลา ๑๕.๓๐ น.....
ขอความเจริญในธรรมและกุศลธรรมดังกล่าวจงบังเกิดแด่สาูธุชนผู้เจริญสืบไป...


ติดต่อแฮนด์84000