วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ฝากนามเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นการได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธะเจ้าเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธะเจ้า

 
โอวาท ท่านเจ้าคุณ พระเทพโพธิวิเทศ ( วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ )
อธิษฐานที่บ้าน ฝากชื่อมาที่เรา 
สามวันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา
สถานที่แห่งนี้เป็นที่ บรรลุธรรมชั้นสูงสุดที่ศาสดาใดเทียบเทียมมิได้ ที่อันมารเสนามารพ่ายแพ้แก่พระบารมีเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีต้นพระศรีมหาโพธิสหชาติของพระศาสดาเกิดที่นี่ รักษาสังเวชนียสถานที่ตรัสรู้คอยให้พุทธทายาทมารับมรดกธรรมตามแต่กำลังตนต้องการอะไรเท่าไหร่มาภาวนารับไปเลยพระองค์ฝากต้นพระศรีมหาโพธิไว้แล้ว 
ดังนั้นเมื่อสื่อนี้ มีปสาทะจะเชื่อมศรัทธาให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้จึงให้การสนับสนุนเผยแผ่ให้ดำเนินการทำงานเพื่อการบรรลุธรรม และให้การบรรลุธรรมสู่การทำงานให้สำเร็จสมปณิธานนั้นทุกประการ
สามวันนำชื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธปาฏิหาริย์ ระหว่างเข้าพรรษารับศีลทุกวันพระ เข้าเฝ้าพระพุทธบารมี ตลอดไตรมาสกราบพระรับพรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาอินเดีย 
การสื่อสาร ชื่อก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าการแสดงออก บอกให้รู้ถึงสาระที่มีในสิ่งนั้นๆให้ผู้รับได้ประโยชน์ สาระแก่นสารบอกให้เข้าใจ ชี้ให้เข้าถึง พัฒนาให้เกิดศรัทธา
จากที่สื่อนี้ตั้งอยู่ที่พุทธคยา ที่พระองค์ตรัสรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ติดต่อแฮนด์84000