วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ

 

งานพระธรรมทูตไทย
งานพระธรรมทูตไทย วัดไทยพุทธคยา
งานพระธรรมทูตของวัดไทยพุทธคยา ได้ขยายเครือข่ายสาขาสายงานออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคส่วน ดังนี้ี

๑. จัดตั้งองค์กรบริหารคณะสงฆ์อินเดียขึ้น(All India Bhikkhu Sangha) เพื่อให้เป็นองค์กรที่ถูกต้องตาม กฎหมาย สามารถให้การบรรพชาอุปสมบทอย่างถูกต้องตามหลักพระวินัย เพื่อให้การอบรมสั่งสอนกุลบุตรชาวอินเดียที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ดำเนินการจัดสร้างวัดไทยขึ้น ในพุทธสถานต่างๆ คือ
๒.๑ วัดไทยนาลันทา พ.ศ.๒๕๑๖
๒.๒ วัดไทยสารนาถ พ.ศ.๒๕๑๗
๒.๓ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พ.ศ.๒๕๓๗ และสาขาสองแห่ง คือ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี พ.ศ.๒๕๔๘ พุทธวิหารสาลวโนทยาน ๙๖๐ เมืองโสเนาลี พ.ศ.๒๕๔๘
๒.๔ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล รัฐบาลไทยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและมอบให้พระธรรมทูตสายอินเดียรับผิดชอบ ดูแล พ.ศ.๒๕๓๘
๒.๕ วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร พ.ศ.๒๕๔๖
๕.๖ วัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี รัฐพิหาร พ.ศ.๒๕๔๘
๓. สนับสนุนชาวพุทธอินเดียสร้างพุทธวิหาร พร้อมมอบพระพุทธรูปและเครื่อง อัฐบริขารในการบรรพชาอุปสมบท แด่ชาวพุทธในเมืองต่างๆ เช่น เมืองนาคปูร์ เมืองออรังคบาด รัฐมหารัชตะและชาวพุทธในรัฐอัสสัม เป็นต้น
๔. จัดตั้งคลินิกเพื่อดูแลชาวพุทธบริษัทชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลก รวมถึงชาวอินเดียท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๕. จัดสร้างโรงเรียนเพื่อเยาวชนชาวอินเดียให้ได้รับการศึกษา คือ
๕.๑ วัดไทยพุทธคยา สนับสนุนโรงเรียนปัญจศีล ที่พุทธคยา และสนับสนุนโรงเรียนชาวพุทธใหม่ที่นาลันทา
๕.๒ ววัดไทยสารนาถ จัดสร้างโรงเรียนพระครูปาศสมาธิคุณ
๕.๓ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สร้างโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๖. จัดอบรมพระธรรมวิทยากรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธ ศาสนา ให้สามารถนำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา อธิบายธรรม พุทธประวัติ ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชาวพุทธไทยและต่างชาติได้อย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนอย่างเดียวกัน
๗. ดูแลพระนักศึกษาไทยมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเป็นผู้ดูแลและปกครองพระนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศอินเดีย
๘. มอบทุนการศึกษาวัดไทยพุทธคยาได้จัดมอบทุนให้ แก่พระนักศึกษาไทย และสนับสนุนกิจกรรมโครงการไหว้พระนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยพาราณสี มหาวิทยาลัยมคธ มหาวิทยาลัยเดลลี มหาวิทยาลัยปูเณ่ ฯลฯ

ติดต่อแฮนด์84000