วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
นางสุชาดาน้อมถวายข้าวมธุปายาส แด่พระพุทธเจ้า
ตำนานข้าวมธุปายาส มาจากเรื่องของ นางสุชาดา ธิดาเศรษฐี ณ หมู่บ้านเสนานี ใกล้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม มีหญิงรับใช้ชื่อนางปุณณา นางสุชาดาได้บวงสรวงขอบุตรชาย
ต่อเทวดาประจำต้นไทร เมื่อได้บุตรชายตามประสงค์แล้ว นางจึงให้คนตระเตรียมทำข้าวมธุปายาสเพื่อนำไป เป็นพลีแก่เทวดา ที่บันดาลให้ความหวังของนางเป็นจริง
แต่ก็ได้ถวายแด่ นักบวชสิทธัตถะ ผู้ประทับนั่งใต้ร่มไทรนั้น ซึ่งเมื่อนางเห็นก็เข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาที่แสดงตนมาเป็นนักบวช เพราะมีลักษณะงาม
นางจึงน้อมข้าวมธุปายาสนั้นเข้าไปถวาย ครั้นนักบวชสิทธัตถะได้บอกความจริงแก่นางแล้วนางก็ยิ่งมีใจศรัทธา จึงได้ถวายข้าวนั้น ทั้งถาด นักบวชสิทธัตถะ
ได้นำข้าวมธุปายาสมาแบ่งเป็น ๔๙ ก้อน แล้วฉันจนหมด จากนั้นจึงนำถาดไปอธิษฐานแล้วลอยไปในแม่น้ำเนรัญชรา เพื่อเสี่ยงทายเรื่องที่จะสามารถตรัสรู้ได้หรือไม่
ข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาจึง นับว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่นักบวชสิทธัตถะจะได้บรรลุอนุตรสัมมา สัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า
รายนามเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์วัดไทยพุทธคยา
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปรายาสการถวายภัตตาหารแด่พระ
ขณะนี้วัดไทยพุทธคยาได้เปิดสอนวิปัสสนากรรมฐาน และให้ความรู้ให้คณะสงฆและแม่ชีที่อยู่์ปฏิบัติู่ในระหว่างพรรษา
มีการเลี้ยงถัตตาหาร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็น เจัาภาพ หรือขอเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
 
ถวายภัตตาหาร เดือน สิงหาคม 2557
วันที่
นามเจ้าภาพ(ภัตตาหารเช้า)
นามเจ้าภาพ(ภัตตาหารเพล)
ถวายน้ำปานะ
1
 
2
 
3
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
11
 
12
 
13

14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
20
พระชัยนันต์ ชยาภิรโต
21
 
22
 
23
 
24
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ถวายภัตตาหาร เดือน กันยายน 2557
1
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
2
 
3
 
4
 
พระปลัดณรงค์ อุตตมวํโส
5
 
6
 
7
 
8
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
กลุ่มชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซีย
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ติดต่อแฮนด์84000