วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
 
บทสวดมนต์ทำวัตร
 
ทำวัตร
บูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณ๎หาตุ
อัม๎หากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกข์ สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน, (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ...
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ...
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
 
คำนมัสการ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง
กะโรมะ เส.
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 (นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.
(รับ) โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา. โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง
สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะ-
มะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง
เทเสสิ อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง,
สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง
ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะ-
วันตัง สิระสา นะมามิ (กราบ)

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.

(รับ) โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกา-
ลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.
(กราบ)

     

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ(รับ) โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิ-
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี-
กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง
อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ. (กราบ)

 

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ
ปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ

(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.
สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.
(ถ้าจะสวดครึ่งเดียว คือลงแค่ “ปะภาวะสิทธิยา” ไม่ต่อ “อิธะ
ตะถา คะโต” ก็นำเพียงครึ่งเดียวว่า “หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะ
คาถาโย ภะณามะ เส”)
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก๑
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง
ชานามะ, ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง,
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะ-
โยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ
ตัมปิ ทุกขัง. สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา. เสยยะถีทัง.
รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ,
สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ,
ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง
ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา
ปะวัตตะติ.
รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา,
สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง,
รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา,
สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา,
สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ,
เต มะยัง (ชาย)
ตา มะยัง (หญิง)
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา
ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ, (หยุด อ่านคำอธิบาย)
(วรรคถัดมา สำหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น และสามเณรไม่ต้องสวด
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา)
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง
สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา, ตัส๎
มิง ภะคะวะติ พ๎รัห๎มะจะริยัง จะรามะ, ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมา
ปันนา, ตัง โน พ๎รัห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ.
รอพระภิกษุสามเณรสวดจบวรรคด้านบนแล้ว คฤหัสถ์จึงสวดต่อดังนี้

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ, สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ.
โอติณณามหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ,

 

(เมื่อสวดจบบทนี้แล้ว ให้สวดบท นมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘
พระองค์, บทนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ และ บทสวดมนต์
ประจำวัน ตามที่แนบมาให้ทุกวัน หรือถ้าเป็นวันพิเศษสำหรับตนก็เลือก
บทสวดมนต์บท บารมี ๑๐ ทัศ, บทพาหุงฯ, ชินบัญชรคาถา ซึ่งอยู่
ในบทสวดพิเศษสวดเสริมก็ได้)

 

   

นมัสการ ๒๘ พระพุทธเจ้า
(นำ) หันทะ มะยัง อัฏฐะวีสะติพุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ) นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณ๎หังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส.
สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ.
สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม.
ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล.
สุชาโต สัพพะ โลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม.
สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว.

 

   

คาถานมัสการต้นพระศรีมหาโพธิตรัสรู้
(นำ) หันทะ มะยัง มะหาโพธิพุทธะคะยานุสาวะริยัง ภะณามะ เส ฯ

(รับ) โพธิ ตัสสะ ภะคะวะโต อัสสัตโถติ ปะวุจจะติ
โหติ โย โคตะโม พุทโธ สะระณัง สัพพะปาณีนัง
ฐะปะยิต๎วานะ ธัมโมกกัง ปัจฉิมะชะนะโพธะนัง.
โส รุกโข โพธิคะยายัง ฐิโต พิหาระคามะเก
มะหาโพธิพุทธะคะยานาเม ยัตถะ ทัยยัสสะ สันตะโก
อาวาโส ทัยยะภิกขูนัง สัลเลขะวุตติโยคินัง.
วันทิเต โพธิรุกขัม๎หิ สัมพุทโธ ปุนะ วันทิโต
สัทธัมโม วันทิโต เยวะ สุสังโฆ โหติ วันทิโต
วันทะนาชะนิตัง ปุญญัง อิติยัง ระตะนัตตะเย.
อันตะรายา วินัสสันตุ โหตุ โสตถี จะ เตชะสา.
โลเก รัฏฐัง สุขัง เสติ นิมมะลัง สัพพะสาสะนัง
ทีฆายุกา ปะชา สัพพา อะนีฆา นิรุปัททะวาติ.

 
ปัตติทานะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ(รับ) ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง.
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
อัม๎เห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต.
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
มาตาปิตา จะ อัต๎ระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา.
(จบบทนี้แล้ว นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาเสร็จแล้ว นั่งคุกเข่า สวดบท
นมัสการพุทธสถานต่อไป)
 
นมัสการพุทธสถาน
วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง, สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ อาราเม พัทธะสีมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง, สัพพะ
เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ ภะคะวา โลกะนาถัง, อะตีตัง เม โทสัง อะนา
คะตัง เม โทสัง ปัจจุปปันนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต,
สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ,
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะ
ยัง ยัง, ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง, ตัสสานุภาเวนะ
หะตันตะราโย
อามันตะยามิ โว ภิกขะเว, ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา, อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง
อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ติดต่อแฮนด์84000