วัดไทยพุทธคยา935
บวชในพรรษาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดไทยพุทธคยา๙๓๕
งานบรรพชาสามเณร ธนบูรณ์ ธนปุณณโพธิ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ
และอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดไทยพุทธคยา
เด็กหนุ่มผู้ใช้ชีวิตในอเมริกาแดนดินถิ่นเสรีภาพจากวัยเด็กมา มาสู่พุทธภูมิเพื่อศึกษาพระธรรมขององค์พระศาสดาเป็นแนวทางที่ดีในวิถีชีวิตสืบไป
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000