วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ภาพข่าวอัพเดทระบำาโบราณ ระบำอัมพะปาลีในสมัยพุทธกาล แสดงมุทิตาจิตในงานวันบูรพาจารย์ที่วัดไทยพุทธคยา เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ติดต่อแฮนด์84000