วัดไทยพุทธคยา935
พุทธคยาศึกษา
วิชาพุทธคยาศึกษา ๓ บรรยายโดย...พระมหาสุวิทย์ ธมฺมสิริ วัดไทยพุทธภูมิ เรื่อง "สัตตมหาสถาน ๗ สัปดาห์ เพื่อประกาศธรรม ๔๕ พรรษา"
ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ..........
มีพระภิกษุ แม่ช่ อุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมรับฟังธรรมะบรรยาย จำนวน 60 รูป/คน
ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้เข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ ประสบแด่ความเจริญสืบไป
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000