วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
รับสม้ครจิตอาสา อาสาสมัครแรงงานเพื่อพระพุทธเจ้า
จิตอาสา อาสาสมัครแรงงานเพื่อพระพุทธเจ้าจิตอาสา อาสาสมัครแรงงานเพื่อพระพุทธเจ้าจิตอาสา อาสาสมัครแรงงานเพื่อพระพุทธเจ้า
 


รับสมัครจิตอาสา ร่วมทำงานในถิ่นพุทธภูมิ
วัดไทยพุทธคยาขณะนี้กำลังก่อสร้างศูนย์วิปัสสนา อาคารที่พักพระธรรมทูต อาคารที่พักผู้แสวงบุญ
ขอบอกบุญเล่าผ่าน ถึงท่านผู้มีจิตศรัทธา และมีเจตนาจะไปเป็นจืตอาสา ช่วยงานก่อสร้าง
โดยขอรับสมัครท่านที่ผู้ที่เคยผ่านงานมาแล้ว มีความชำนาญ มีความศรัทธา
ที่เคยทำงานเป็นวิศวกร และสถาปนิก ด่วนมาก
คือ สถาปนิก 2 ท่าน และวิศวกร 1 ท่านจะไปประจำ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ก็ได้
เพราะการมาทำงานในสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเลือกที่จะตรัสรู้นั้น นับว่ามีความสำดัญเป็นอย่างมาก
ซึ่งเรามาที่นี่เพื่อเอากายและแรงงานมาทำงานเพื่อถวายแด่องคืสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
เป็นเกียรติต่อตนเองและสกุลวงศืเป็นอย่างมาก เพราะวัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นมาเป็นแห่งแรก
นับแต่ปีพุทธศักราช 2500 เสร็จมาแล้วเพิ่งจะมีการซ่อมแซม ไม่ควรให้โอกาสนี้ผ่านไป
ถ้าโอกาสนี้ผ่านไป ก็ต้องรออีก 50 ปีข้างหน้า จึงควรที่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในครานี้

สนใจส่งรายละเอียดของท่าน พร้อมที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่นี้
สำหรับท่านที่มีเวลาให้ถึง 6 เดือน หรือ 3 เดือน
ทางวัดยินดีจัดหาเจ้าภาพ ค่าเดินทาง ค่าโดยสารตั๋วเครื่องบืน ไป-กลับ และไปรับ-ส่งถึง สนามบิน
แลัที่สำคัญที่สุด ท่านที่มีจิตศรัทธา จะไปปฏิบัติโดยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ จะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง

สำนักงานใหญ่ พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล
วัดไทยพุทธคยา ตำบลโพธิคยา อำเภอคยา จังหวัดปัตตะนะ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
Head Office of Thai Dhammaduta in India - Nepal
The Royal Thai Monastery
Wat Thai Buddhagaya, Gaya, Bihar, India.
Email#1: watthaibuddhagaya935@gmail.com Email#2: hand84000@gmail.com
Tel#1: (+91)-91-9965-3333, Tel#2: (+91)-77-6400-0959, Tel#3: (+91)-80-0279-3888
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000