วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ

หลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานงานยกป้ายศิลาฤกษ์ึขึ้นสู่ซุ้มและเจิมป้าย
วัดพุทธสาวิกา(แม่ชีไทย) พุทธคยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา


ติดต่อแฮนด์84000