วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
รายนามพระภิกษุปฏิบัติศาสนากิจ ประเทศอินเดีย-เนปาล
จำพรรษา ณ วัดไทยพุทธคยา ประจำปี ๒๕๕๗
วิทยฐานะ
ส้งก้ดวัด/จังหวัด
หมายเหตุ
ลำดับ
ภาพ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ/ปี
พรรษา
นธ.
ปธ.
สามัญ
หลวงพ่ออนุรุทธะ
อนุรุทฺโท
บารัว
68
35
M.A
วัดไทยพุทธคยา
ผอ.โรงเรียนปัญจศีล
พระครูพิพิธพลาธร
พลวฑฺโฒ
เอมโอษฐ์
45
26
เอก
พธบ.
วัดวังยาว/ประจวบฯ
พระมหาโสภณ
วรญาโณ
โต๊ะสิงห์
55
21
เอก
3
พธบ.
วัดหลักแก้ว/อ่างทอง
พระธรรมทูต
พระจักรพันธ์
ตปสีโล
ชะอุ่มรัมย์
43
20
เอก
ป.6
วัดสังฆทาน
พระธรรมทูต
พระมหานิพนธ์
ญาณวีโร
ประสานดี
39
18
เอก
7
วัดมหาธาตุ/กทม.
พระมหาชาญณรงค์
อกฺกปญฺโญ
ภิญโญทรัพย์
42
18
เอก
4
พธบ.
วัดไผ่โรงวัว/สุพรรณบุรี
พระสุริยา
ตนติปาโล
สอนบาล
36
16
เอก
พธบ.
วัดสว่างเวหา/ขอนแก่น
พระปลัดณรงค์
อุตฺตมวํโส
เสนทรนารถ
31
11
เอก
๑๐
พระครูวินัยธรปิโยรส
ปญฺญวฑฒโน
คณาวุฒิกุล
33
9
เอก
วัดวิมุตติธรรม/กทม.
พระธรรมทูต
๑๑
พระเอ็ด
สติสมฺปนฺโน
สมพร
82
8
เอก
ป.4
วัดปอแดง/นครราชสีมา
๑๒
พระศุภากร
ธมฺมเตโช
ศิธิมาเชโต
41
8
เอก
ปวส.
วัดบึงแสนสุข
/นครราชสีมา
๑๓
พระณัฐวุฒิ
จิตธฺมโม
สุวรรณวงศ์
34
8
เอก
ปริญญาตรี
วัดไทรงาม/กำแพงเพชร
๑๔
พระประยูร
ผาสุโก
วงศ์เนตรสว่าง
82
7
เอก
วัดสุวรรณ/นครนายก
๑๕
พระทรง
ธนปาโล
หอมละออ
39
7
เอก
พธบ.
วัดบ้านสระ/นครนายก
พระธรรมทูต
๑๖
พระทรรศนะ
สุวัณโณ
ธรรมประกอบ
48
7
เอก
พธบ.
วัดหนองไลย์/เพชรบูรณ์
พระธรรมทูต
๑๗
พระณรงค์เศรษฐ์
จิตเมโธ
คุมมณี
34
7
เอก
พธม.
วัดมหาสวัสดิ์/นครปฐม
พระธรรมทูต
๑๘
พระบัณฑิตา
ปณฺฑิโต
25
6
วัดน้ำใสพุทธวิหาร
๑๙
พระเพิ่มพร
สมจิตฺโต
เกณิกานนท์
41
5
เอก
ปวส.
วัดเนินทราย/ตราด
พระธรรมทูต
๒๐
พระอาทิตย์
อาภสฺสโร
ศรีสอาด
25
4
วัดด่านใน/นครราชสีมา
๒๑
พระไพโรจน์
ยานพลโพธิ
ยานพล
62
4
ป.ตรีนิติศาสตร์
วัดไทยพุทธคยา
๒๒
พระทวีทรัพย์
จิตนธโพธิ
บัวทวี
56
4
ป.ตรีศิลปกรรม
วัดไทยพุทธคยา
๒๓
พระธัมวังสะ
ธัมมวังโส
23
2
วัดน้ำผาเก
๒๔
พระธนัญชัย
ชินวังโส
โลหิตศิริ
65
2
โท
ม.3
วัดเจ็ดริ้ว/สมุทรสาคร
๒๕
พระปรเมษฐ์
ปญฺญาดิลกโพธิ์
พงษ์
59
วัดไทยพุทธคยา
๒๖
พระบัณฑิต
ปฺณฑิตโพธิ
ศิลปวิลาวัลย์
54
วัดไทยพุทธคยา
๒๗
พระยิ่งคุณ
ฐิตาริยโพธิ
ประจันทอน
37
วัดไทยพุทธคยา
๒๘
พระณรงค์
มหทธนโพธิ
ภารประดิษฐ์
29
วัดไทยพุทธคยา
๒๙
พระสริยา
ปัญญาโชโต
แก้วกานก
44
23
เอก
๓๐
พระมหาสุพัฒน์
สุภฺทโท
อุนารัตน์
36
15
เอก
๓๑
พระกำพล
อินทสโร
พิลุน
27
7
เอก
วัดป่าพุทธยาน/เลย
๓๒
พระครูปัญญาสารพินิจ
อคฺคปุญโญ
เพียรงาม
36
15
เอก
๓๓
พระสมชาย
ปัญญาธโร
ตาลัย
40
13
เอก
๓๔
พระวิทยา
ปญญาวโร
มิตรแสง
40
12
เอก
๓๕
พระบัวกัน
มหาปคุโน
36
9
เอก
๓๖
พระบุศรินทร์
จิตวํโส
สงวนทรัพย์
23
วัดยางคอยเกลือ/พิจิตร
๓๗
พระกฤษณะกัณฑ์
พลกนฺตโพธิ
จันทร์แก้ว
๓๘
พระชานนท์
เตชะนันทโพธิ
ลอยละลิ่ว
๓๙
พระจตุพล
จารุทตตโพธิ
รอดเนียม
๔๐
พระศักดิ์ดรุณ
พระสาริทฺธิโพธิ
คุนทา
๔๑
พระธนบูรณ์
ธนปุณณโพธิ
วิวัฒรางกูล
๔๒
สามเณรอานันทะ
อานฺนโท
ติดต่อแฮนด์84000