วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ

ภาพข่าวอัพเดทประมวลภาพพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายหระเทศอินเดีย-เนปาล เข้าช่วยเหลือช่วยชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว

พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาย ประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมคณะพระสังฆ์ไทย และพระครูโสภธรรมบาล เจ้าอาวาสวัดศรีศากยสิงหวิหาร ปาตัน เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนชาวเนปาลที่พุทธสมาคมชาวเนปาลจากเหตุการณ์


ลงพื้นที่ดูความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้ความช่วยเหลือ
พระธรรมทูตไทย โดยพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ แด่ชาวเนปาล
มอบข้าวสารแด่ชาวเขาเผ่า เนวา
พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล และคณะพระสังฆ์ไทยเยี่ยมชมวัดสวยัมภูวนาถ  กรุงกาฐมาณฑุหมาย ที่ได้รับความเสียงหายจากการเดินแผ่นดินไหว
     
     
     
     

ติดต่อแฮนด์84000